Inga og Axels Sperlings Tennislegat

I et for notarius oprettet testamente af 17. august 1982 bestemte afdøde landsretssagfører Axel Edvard Sperling, at hovedparten af hans efterladte formue skulle tilfalde et legat af nedennævnte navn. Legatets navn er “Inga og Axel Sperlings Tennislegat”.

Formål

Legatets formål er at bidrage til fremme af dansk tennis, fortrinsvis til bedste for turneringstennis, bidrag til optræning af isœr unge tennistalenter, rejser i Danmark og udlandet til deltagelse i tennisturneringer, bidrag til klubber til anlæg af tennisbaner o.l., isœr klubber med betrængt økonomi, afholdelse af tennisarrangementer med deltagelse af danske og udenlandske spillere, etc., hvorved bemærkes, at uddeling ikke kan ske til et fond, som tennisforbundet måtte oprette til opførelse af et administrationshus.

Ledelse

Legatets anliggender, herunder anbringelse af legatmidler og uddeling af portioner i henhold til formålsbestemmelsen varetages af legatbestyrelsen, der i det hele taget har ledelsen af alle legatets forhold.

Legatbestyrelsen er en bestyrelse på 3 personer, nemlig den til enhver tid værende formand for Dansk Tennis Forbund’s bestyrelse og 2 medlemmer, der vœlges af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Legatbestyrelsen skal afholde et årligt bestyrelsesmøde, hvorunder der fremsættes forslag om, hvorledes legatets nettoindtægter skal anvendes, jfr. § 2. Afgørelsen træffes ved stemmeflerhed.

Uddeling

Legatet uddeles hvert år ultimo marts måned efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Såfremt kvalificerede ansøger(e) eller hensigtsmæssigt projekt efter bestyrelsens skøn ikke forefindes, overføres beløbet til uddeling næste år.

Vedtægter

 1. Navn
  Legatets navn er “Inga og Axel Sperlings Tennislegat”.
 2. Formål
  Legatets formål er at bidrage til fremme af dansk tennis, fortrinsvis til bedste for turneringstennis, bidrag til optræning af især unge tennistalenter, rejser i Danmark og udlandet til deltagelse i tennisturneringer, bidrag til klubber til anlæg af tennisbaner o.l., isœr klubber med betrængt økonomi, afholdelse af tennisarrangementer med deltagelse af danske og udenlandske spillere, etc., hvorved bemærkes, at uddeling ikke kan ske til et fond, som tennisforbundet måtte oprette til opførelse af et administrationshus.
 3. Midler
  Legatets midler består af den kapital, der udlægges som arv i dødsboet efter landsretssagfører Axel Sperling.Legatets kapital består herudover af de midler, som ved arv eller gave eller på anden måde tilflyder legatet.Ethvert udbytte af kapitalen udover renter, herunder gevinst ved udtrœkning af obligationer, skal tillœgges kapitalen. Til legatets formål kan alene anvendes renteindtœgterne af kapitalen, jfr. dog nedenfor.Op til 15% af bruttoafkastet kan tillœgges kapitalen årligt. Legatets nettoindtœgter uddeles én gang om året i form af én eller flere legatportioner.Legatets kapital skal vœre anbragt i overensstemmelse med Justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn, for tiden bekendtgørelse nr. 477 af 17. september 1981.Legatets aktiver skal lyde på legatets navn, og såvidt muligt noteres som tilhørende dette.
 4. Ledelse
  Legatets anliggender, herunder anbringelse af legatmidler og uddeling af portioner i henhold til formålsbestemmelsen varetages af legatbestyrelsen, der i det hele taget har ledelsen af alle legatets forhold.Legatbestyrelsen er en bestyrelse på 3 personer, nemlig den til enhver tid vœrende formand for Dansk Tennis Forbund’s bestyrelse og 2 medlemmer, der vœlges af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.Bestyrelsen konstituerer sig selv.Legatbestyrelsen skal afholde et årligt bestyrelsesmøde, hvorunder der fremsœttes forslag om, hvorledes legatets nettoindtœgter skal anvendes, jfr. § 2. Afgørelsen trœffes ved stemmeflerhed.Legatbestyrelsen kan dog, i det omfang den finder det hensigtsmæssigt, henlægge hele eller en del af indtægten til uddeling i det følgende år. Således henlagte beløb kan højst henstå i tre på hinanden følgende år. Der kan med Dansk Tennis Forbund’s samtykke i et enkelt regnskabsår udloddes en legatportion, hvorved den samlede udlodning i regnskabsåret kommer til at overstige renter og udbytte af kapitalen, mod at det beløb, som herved er udredet af kapitalen, restitueres i det eller følgende regnskabsår, således at der ikke finder yderligere udlodninger sted forinden restitutionen er afsluttet. Ved restitution af kapitalen forstås selve kapitalbeløbet uden tillæg af renter.
 5. Protokol
  Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I protokollen indføres fundatsen samt alle oplysninger og afgørelser af blivende betydning for legatet.
 6. Uddeling
  Legatet uddeles hvert år ultimo marts måned efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Såfremt kvalificerede ansøger(e) eller hensigtsmæssigt projekt efter bestyrelsens skøn ikke forefindes, overføres beløbet til uddeling næste år, jfr. dog § 4, stk. 5.
 7. Legatmodtagerne:
  Legatportionerne tilkommer legatmodtageren som særeje, og kan ikke være til genstand for overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning.Spørgsmålet om adgang til at oppebœre legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af bestyrelsen.
 8. Regnskab:
  Legatets regnskabsår er kalenderåret, første gang dog kun for tiden indtil udgangen af 1985.Over legatets kapital dets samt indtœgter og udgifter affatter legatbestyrelsen årsregnskab, der underskrives af den samlede legatbestyrelse, og som inden 2 måneder efter regnskabsårets afslutning skal vœre afgivet til revision af Dansk Tennis Forbund’s generalforsamlingsvalgte revisorer.Bestyrelsen modtager ikke noget honorar for sit arbejde, men hvis arbejdet får et sådant omfang, at det ikke er rimeligt, at det er ulønnet, kan der med Dansk Tennis Forbund’s bestyrelses forudindhentede samtykke fastsættes et rimeligt honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer og eventuelt således, at der ansættes lønnet medhjælp for bestyrelsen. Iøvrigt afholdes alle udgifter vedrørende legatets arbejde af legatets løbende indtægter. Størrelsen af legatets administrationsudgifter skal godkendes af Dansk Tennis Forbund’s bestyrelse.
 9. Ophør
  Såfremt bestyrelsen anser det for nødvendigt, at legatet ophører med sin virksomhed, udkræves der til legatets ophør énstemmighed i bestyrelsen samt godkendelse af Dansk Tennis Forbund’s bestyrelse efter forelæggelse for Danmarks Idræts Forbund.I tilfælde af legatets ophør træffer Dansk Tennis Forbund’s bestyrelse efter legatbestyrelsens indstilling afgørelse om, hvorledes legatets midler skal anvendes, idet det herved forudsættes, at anvendelse i videst muligt omfang sker i overensstemmelse med legatets formål.
Se alle

Ansøgningsskema