Politisk Program 2016-2020

Stort potentiale for udvikling

Tennis er sjovt, sundt og socialt gennem hele livet. Tennis er udfordrende – men alligevel ligetil. Noget af det særlige ved tennis er, at det på den ene side er lige til at gå til for både små børn og pensionister med play and stay konceptet, og på den anden side et udfordrende boldspil, som man aldrig til fulde mestrer.

Tennis dyrkes i fællesskab på tværs af alder, køn, status og evner. Tennis er både en sport og en selskabsleg. Tennis giver personlig vækst og udvikling, inspirerer til positive forandringer og øger livskvaliteten.

Tennis er underholdende og en af verdens største og mest eksponerede sportsgrene. Tennis er blandt de 4 mest dyrkede idrætter i verden. 100 millioner mennesker spiller tennis mindst en gang om måneden. 210 nationale tennisforbund er medlemmer af det internationale tennisforbund ITF.

I Danmark er tennis med ca. 57.000 medlemmer den syvende største idrætsgren inden for Danmarks Idræts Forbund.

Retning for dansk tennis’ frem til 2020 (Politisk Program 2016-2020)
Dansk Tennis Forbunds bestyrelse fremlægger hermed sit bud på vision og pejlemærker for udviklingen af tennis de kommende 4 år.

Forud har gået en proces, hvor bestyrelsen på 8 landsdækkende møder i september 2015, møde med unionernes bestyrelser den 14. november 2015, møde med forbundets sekretariat den 15. november 2015 samt en politisk program dag for hele Tennis Danmark den 23. januar 2016 har lyttet til Tennis Danmarks tanker, ideer og bud på de næste års udvikling.

Bestyrelsen vil med udgangspunkt i visionen og de 7 overordnede pejlemærker tage ledelsen af, at et samlet Tennis Danmark i dialog arbejder for at revitalisere og genskabe tennissporten i Danmark.

Inden for de 7 pejlemærker vil bestyrelsen følge op med udarbejdelsen af overordnede konkrete mål, således at der løbende kan følges op på om målene nås med de valgte indsatser. De aktuelt gældende strategier og mål vil enten blive revideret i forhold til de 7 pejlemærker eller blive videreført til de naturligt afsluttes.

Det forudsættes at Dansk Tennis Forbunds basisopgaver indenfor turnering, uddannelse, elite og talent samt klubudvikling fortsat varetages med kvalitet i dialog for brugerne.

Dansk tennis er udfordret

Dansk Tennis Forbund havde ved den seneste opgørelse 57.052 medlemmer fordelt i 294 klubber. Klubberne har medlemsmæssigt en stor spredning fra 2.349 medlemmer i Hellerup Idræts Klubs tennisafdeling til 8 medlemmer i Stenstrup Idrætsforening på Fyn.

Medlemstallet i Dansk Tennis Forbund har i en årrække været faldende fra 120.000 medlemmer i midten af 1990’erne til 57.000 i 2014. Medlemstilbagegangen har tennis delt med en række andre af de klassiske foreningsidrætter organiseret i Danmarks Idræts Forbund.

Medlemstilbagegangen er i sær sket i aldersgruppen 25-59 år, der paradoksalt nok er blevet mere idrætsaktive i perioden. Undersøgelser peger på det moderne menneskes ønsker om fleksibilitet, konkurrence fra nye idrætstilbud som f.eks. fitness, men også på vores egen manglende tilpasning til nye tiders behov.

De meget begrænsede mulighederne for at spille tennis hele året i en række områder i Danmark har sikkert også spillet ind. Antallet af indendørsbaner er meget begrænsede i forhold til de lokale behov selv i områder med relativt mange indendørsbaner.

Tennis har ligesom de øvrige foreningsidrætter i Danmark først og fremmest været drevet af frivilliges engagement. Kun de store klubber har haft økonomisk mulighed for at have ansatte til at drive klubben.

Mange steder hører man, at det er stadig vanskeligere at tiltrække frivillige, især til arbejdskrævende bestyrelsesposter i klubberne.

Det er fortsat nødvendigt med stort islæt af frivillige. Et væsentligt element i en strategi for fremtiden vil derfor være at tiltrække frivillige.

Hvad skal vi – med udgangspunkt i de nævnte udfordringer – gøre for at tennis kan overleve i en omskiftelig verden med et væld af muligheder og der helst have en større plads i danskernes bevægelses- og sportskultur?

Værdier – vi skal trække på samme hammel

Dansk tennis står over for en række udfordringer, som kræver at vi løfter i flok og trækker på samme hammel. Der er brug for, at vi respektfuldt lytter til hinanden – også når vi er meget uenige – og at vi tager den konstruktive (måske lidt besværlige) dialog, hvor vi sammen finder de bedste løsninger. Vi skal alle udfordres og yde vort bedste både på banen og uden for banen.

Engagement, begejstring, fair play, fair talk, kvalitet, respekt, loyalitet, gennemsigtighed, integritet, troværdighed, inklusion, innovation, samarbejde og internationalt udsyn, skal fremadrettet gennemsyre Tennis Danmark. Dansk Tennis Forbund skal sikre medindflydelse og ejerskab til vision, pejlemærker og indsatser i hele Tennis Danmark.

Vision 2020

Vision 2020 tager udgangspunkt i at gentænke og genskabe tennis som sport ud fra den enkelte spillers synsvinkel og behov med nye forventninger i en moderne idrætspolitisk sammenhæng.

Tennis skal være for alle, hele året i hele Danmark

Vision 2020 beskriver ud fra den enkelte tennisspillers synsvinkel, hvad der skal til for at stadig flere danskere vælger tennis som en af deres foretrukne fritids- og motionsbeskæftigelser.

Når mål udarbejdes og indsatser vælges indenfor de 7 pejlemærker skal det ses i lyset af om det giver værdi i forhold til visionen.

”I 2020 er tennis en helhedsoplevelse, der indbefatter muligheder for spil og socialt tennissamvær med andre, gode træningstilbud, tilbud om række forskellige arrangementer og turneringer på alle niveauer for hele familien. Man kan nemt få overblik over tennisarrangementer, tennisrejser, turneringer og fleksible træningstilbud, der passer til ens spilleniveau.

Et tennis medlemskab indebærer en beskrivelse af ens spilleniveau, der gør det nemt at finde passende med og modspillere, og giver mulighed for at spille tennis overalt, hvor der er ledige tennisbaner, også når man er på ferie i en anden egn af landet.

Medlemskabet giver adgang til tennis relevante træningsprogrammer, information om mental, teknisk, taktisk og fysisk træning.

Tennis er i store dele af landet den foretrukne familie- og voksen motionssport. ”

Pejlemærker

Samarbejde er et nøgleord, når vores vision skal blive til virkelighed. Der skabes synergi i samarbejdet på tværs af sportsgrene, klubber, m.v. Vi skal samarbejde med alle der vil bidrage til at skabe de bedst tænkelige idrætsmuligheder i lokalsamfundet, regionalt, på landsplan samt internationalt. Det drejer sig bl.a. om kommuner, andre tennisklubber i området, andre idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner, DGI, andre DIF-idrætter samt kommercielle og internationale partnere herunder andre tennisforbund.

For at vision 2020 skal blive til virkelighed vil Dansk Tennis Forbund og de 4 unioner arbejde ud fra 7 pejlemærker, der tilsammen vil understøtte og udvikle klubberne til at kunne give medlemmerne de tennismuligheder, der er beskrevet i visionen. Det er jo klubberne, der skaber mulighederne understøttet af de ydelser Dansk Tennis Forbund og de 4 unioner tilsammen stiller til rådighed.

De syv pejlemærker

Dansk Tennis Forbund og Unionerne vil sammen arbejde for, at alle klubber kontaktes og tilbydes service- og udviklingsbesøg mindst 2 gange om året med henblik på hjælp og støtte i forhold til klubbens behov her under bl.a. i forhold til at:

 • Genskabe tennis som sport i forhold til visionen
 • Opmuntre mindre klubber til fællesskab om ansættelse af trænere
 • Skabe gode, sociale tennisoplevelser for den moderne familie
 • Udvikle nye events og arrangementer (mere end tennis, gerne samarbejde med andre sportsgrene)
 • Udbrede kendskabet til gennemprøvede koncepter for bl.a. voksenintroduktion og Play- and Stay.
 • Udfordre til lokalt samarbejde med andre tennisklubber om aktiviteter m.v.
 • Udfordre til lokalt samarbejde med skoler og andre idrætsgrene
 • Udfordre til at klubberne gør sig klart hvad de kan og vil

Det skal være attraktivt at være ansat indenfor tennis som træner, klubchef o.l.

Som en væsentlig del af dette deltager Dansk Tennis Forbund sammen med DIF i et ambitiøst projekt med DGI ”Bevæg dig for livet”, der ikke alene skal udvikle samarbejdet mellem organisationerne, men også over 3 år skal sikre medlemsfremgang i Dansk tennis Forbund med fokus på de 25-59-årige motionister.

Dansk Tennis Forbund og Unionerne tilbyder samlet set et turneringsudbud for alle og events af høj kvalitet.

Samarbejdet med DGI skal fortsættes og intensiveres således at DTF’s og DGI’s tilbud til klubberne fremstår koordinerede.

Platformen skal indeholde en omfattende modernisering af Dansk Tennis Forbunds nuværende interne og eksterne systemer.

Den ny platform bliver tilbudt til alle klubber efterhånden som de relevante dele bliver udviklet. Platformen skal hænge sammen med Dansk Tennis Forbunds interne systemer. Der skal tilbydes en klub platforme indeholdende indeholder systemer som hjemmeside, banebooking, regnskab osv. en platform der skal dække alle klubbens behov både i en lille klub og en stor klub.

En ny platform vil gøre det muligt at have et fælles medlemskab, en fælles rangeringsliste omfattende alle spillere i hele Danmark, en fælles beskrivelse af spilleniveau, mulighed for den enkelte klub at udbyde landsdækkende aktiviteter, der vil kunne bookes baner af alle i hele Danmark osv.

De nye platforme skal understøtte, at det vil blive lettere at spille tennis i Danmark.

Dansk Tennis Forbund vil skabe muligheder for at klubberne kan få hjælp og vejledning til en udvidelse af den indendørs banekapacitet og/eller udnytte eksisterende haller eller andre indendørs faciliteter til tennis. Eksempelvis flytbare tennisunderlag i eksisterende haller og skumtennis muligheder i gymnastiksale på nedlagte skoler.

Der er behov for både rådgivning om muligheder for byggeri og rådgivning i forhold til kommunerne. Det kunne være en mulighed at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af frivillige der enten via deres erhverv har ekspertise på området eller har konkrete erfaringer fra deres egen klub sammen med kommercielle partnere.

Elitespillere er afgørende for udbredelsen af tennis og essentielle når der afholdes turneringer. Elitetennis skaber stolthed, fællesskab, glæde og planter drømmen om selv en dag at blive god tennisspiller hos børnene.

Spillerne hører til i deres klubber og udvikles i klubberne. Dansk Tennis Forbund vil have en rådgivende og koordinerende rolle overfor klubber, spillere, trænere og forældre. Dansk Tennis Forbunds mål er at skabe de bedste rammer for at spillerne udvikles på den optimale måde.

Professionelle tennisspillere er i denne sammenhæng spillere som kan finansierer deres tennis gennem præmiepenge, sponsorater eller scholarships.

Dansk Tennis Forbund vil:

 • sikre implementeringen af ATK i alle klubber i DK
 • indgå et tæt samarbejde med klubberne omkring spillerudvikling
 • aktivt arbejde for at spillere kommer til at kunne leve af deres tennis på et lavere niveau på ATP/WTA ranglisterne
 • rådgive/hjælpe spillere vedrørende en karriere som college spiller
 • samarbejde med Team Danmark og andre tennis forbund

Disse beslutninger har store konsekvenser for Dansk Tennis Forbunds mulighed for at udvikle tennissporten i Danmark, mulighed for at udvikle verdensklasse spillere og fortsætte tennissportens positive og vigtige påvirkning af det danske samfund.

Med internationale aftaler med andre tennisforbund arbejdes for at sikre medlemmerne muligheder for banebookning i udlandet. En start kunne være nordisk samarbejde.

Se alle