Håndteringen af corona kræver særlige tiltag i forbindelse med turneringsaktivitet. Dette gælder både holdkampe og individuelle turneringer.

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har generelle anbefalinger for tennis og padel. Seneste version kan altid findes på www.tennis.dk/corona

Senest opdateret den 8. september 2020.

Følgende gælder for både udendørs og indendørs.

Anbefalinger til spillere ifm. turneringsaktiviteter

 • Respekter og efterlev anvisninger fra turneringsledelse og referee. Bemærk, at nogle klubber kan have skærpede retningslinjer.
 • Hold afstand til andre, minimum 1 meter – også ved sidebytte. Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser.
 • Undlad at give hånd og anden fysisk kontakt med modstanderen før, under og efter kamp. Mød din modstander ved nettet for at sige tak for kampen uden at give hånd.
 • Undgå at opholde dig unødvendigt på anlægget. Hjælp med til, at forsamlingsforbuddet overholdes. Vær opmærksom på om den lokale turneringsarrangør har specifikke regler vedr. dette.
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil, banefejning mv.
 • Del ikke personlige ting, fx mobiltelefon, udstyr, håndklæde og vandflaske mm. med andre.
 • Medbring gerne evt. drikkevarer og mad hjemmefra. Undtaget kan være, hvis værtsklubben har egen restaurant/café.
 • Minimer berøring af bænke, netstolper, net, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen.
 • Meddel Dansk Tennis Forbund (dtf@tennis.dk), hvis du får covid-19 symptomer indenfor 14 dage efter en turnering.

Anbefalinger for turneringsaktiviteter

 • Tilpas alle turneringsforhold til de til enhver tid gældende retningslinjer for udendørs og indendørs idræt udstukket af myndighederne samt DIF og DGI.
 • Klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter samt toiletter må benyttes. Faciliteter skal rengøres hyppigt og der skal være adgang til sæbe og papir til aftørring af hænder.
 • Turneringskontor kan med fordel opstilles udendørs for at begrænse antal personer indendørs.
 • Sørg for, at det er muligt for alle at holde afstand ved at have god plads overalt og at opmærke ventelinjer ved knudepunkter, hvor mange mennesker mødes (toilet mm.)
 • Udstyr på alle baner (net, stole/bænke, koste mv.) skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet.
 • Overhold det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Ifm. med turneringsaktiviteter skal det arrangeres således at der på intet tidspunkt er mere end det antal deltagere, som det gældende forsamlingsforbud tillader, samlet på samme tid. Ved tvivlstilfælde kan de lokale politimyndigheder søges om tilladelse. Se dog særlige retningslinjer for publikum.
 • Til såvel indendørs som udendørs turneringsaktiviteter må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
 • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagere, officials mv. i turneringsaktiviteten.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
 • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 kvadratmeter i publikumsarealet.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Begræns sociale sammenkomster i forbindelse med turneringsaktiviteter. Hvis de finder sted, skal der være skærpet opmærksomhed på, at grupper fra turneringsaktiviteterne ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves.
 • Regulære cafeer og restaurationer skal følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens retningslinjer for området.
 • Begræns servering af mad og drikkevarer på anlægget af private eller frivillige i klubben.
  Mad og drikke kan indtages af den enkelte spiller, men vær opmærksom på at indrette faciliteter hensigtsmæssigt og oprethold høj hygiejne.
 • Informer alle om, at de ikke skal møde op til turneringen, hvis de har de mindste symptomer på sygdom (fx feber, hoste eller muskelømhed) på selve dagen – og de skal straks tage hjem selv ved milde symptomer.
 • Indberet alle mulige corona-tilfælde samt corona-relaterede uhensigtsmæssigheder til Dansk Tennis Forbund på dtf@tennis.dk

Særlige anbefalinger ifm. individuelle turneringer

 • Turneringsledelsen skal sørge for, at anbefalinger for turneringsaktiviteter overholdes.
 • Alle spillere skal følge anbefalinger for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Programlæg gerne kampe i individuelle turneringer forskudt, så alle ikke møder på samme tid. Læg gerne ekstra tid ind mellem kampe, så der er plads til udskiftning på banerne.
 • Tag gerne direkte kontakt til spillere, hvis en kamp er forsinket, så spillerne til næste kamp ikke møder ind for tidligt.
 • Kontakt evt. DTF Turnering for hjælp til planlægning af kampe.

Særlige anbefalinger ifm. holdkampe

 • Hjemmeholdet skal sørge for, at retningslinjer for turneringsarrangører overholdes.
 • Alle spillere skal følge retningslinjer for spillere ifm. turneringsaktiviteter.
 • Coaching er tilladt, men vær opmærksom på de generelle retningslinjer for afstand.
 • Det anbefales, at spillere og holdkaptajner medbringer mad hjemmefra. Servering af mad er dog okay så længe alle restriktioner ift. hygiejne og afstand overholdes. Regel vedr. fortæring (§ 9.2 i Holdturneringsreglementet) tilsidesættes.
 • DTF Junior- og Tennis10-holdturneringen: Der skal være en holdkaptajn til stede pr. gruppe, når der er tale om træning/aktiviteter for børn og unge.

Til arrangører: Forbered jer på aktiviteten

Inden klubben skal afholde en individuel turnering eller afvikle en holdkamp, bør klubben lave en vurdering af risikoen for smittespredning ved afholdelse af aktiviteten, og gennemgå om alle turneringsforhold lever op til myndighedernes retningslinjer.

Følgende forhold skal indgå i vurderingen, i forhold til de til enhver tid gældende corona-restriktioner:

 • Hvor mange spillere er der plads på anlægget/i turneringen?
  • Jo flere – jo større smitterisiko
 • Er klubfaciliteterne tilstrækkelige?
  • Jo mindre plads pr. person – jo større smitterisiko
  • Er de øvrige faciliteter i orden er der fx nok toiletter?
  • Hvad gør vi hvis det regner? Er der plads til spillere og officials under en regnbyge?
 • Hvor kommer deltagerne fra?
  • Jo flere områder – jo større smitterisiko
 • Hvor lang tid skal de deltagende opholde sig på anlægget
  • Jo længere tid – jo større smitterisiko
 • Overvej, hvordan I vil håndtere en person med Corona symptomer, hvordan isoleres denne?
 • Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.