Corona-anbefalinger for tennis og padel 

Her på www.tennis.dk/corona finder du de til enhver tid gældende retningslinjer fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis for tennis og padel i henhold til corona-pandemien.

De gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er lavet med udgangspunkt i DIF og DGI’s anbefalinger for idræt i Danmark.

Bedre muligheder for udendørs tennis og padel

Siden er senest opdateret: 25. marts 2021.

Turneringer

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har udarbejdet særlige retningslinjer for spillere, der deltager i turneringsaktiviteter. Alle, der deltager i turneringsaktiviteter – det kan både være holdkampe og individuelle turneringer – bør orientere sig i retningslinjerne forud for kamp.

SE RETNINGSLINJER FOR SPILLERE IFM. TURNERINSGAKTIVITETER 

Bemærk

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for aktivitet på udendørs baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub. DTF og DGI Tennis opfordrer til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

BEMÆRK, AT NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER KUN OMHANLDER UDENDØRS IDRÆT, DA INDENDØRS IDRÆT IKKE ER TILLADT.

Nedenfor finder I DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. Vi har kun taget de punkter med, som har relevans for tennis- og padelsporten. DIF og DGI’s fulde anbefalinger kan ses her.

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her.

Anbefalinger fra DIF og DGI

Med virkning fra 22. marts gælder nedenstående:

 • Al indendørs idræt og foreningsaktiviteter skal holde lukket
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget
 • Tilladelsen til 500 tilskuere inkl. deltagere er ikke længere tilladt hverken udendørs eller indendørs

Foreløbig frem til den 5. april 2021, skal der bæres mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter og klubhuse.

Kravet om mundbind gælder for alle på 12 år og derover. Der skal ikke bæres mundbind under selve idrætsaktiviteten – det gælder både udøvere, træner og dommere. Det skal bæres ved ankomst til og afgang fra omklædningsrum eller til og fra selve idrætshallen, hvor aktiviteten skal udføres, hvis man møder omklædt.

BEMÆRK, AT NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER KUN OMHANLDER UDENDØRS IDRÆT, DA INDENDØRS IDRÆT FORTSAT IKKE ER TILLADT.

Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

BEMÆRK, AT NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER KUN OMHANLDER UDENDØRS IDRÆT, DA INDENDØRS IDRÆT FORTSAT IKKE ER TILLADT.

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må dog gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs afsektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
 • Kulturministeriet har i det seneste retningslinjer fra den 12/11/20 ændret forståelsen af ”sektionerings-begrebet”, således at en gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et hold f.eks. bestående af 30 personer i tre grupper af 10 personer, som ledes af samme træner. Denne ændring skal man være særlig opmærksom på i f.eks. gymnastik og fitness. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner”.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

Frem til foreløbig den 5. april 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
 • I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene (padel er ikke omfattet undtagelsen red.). Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

 • Alle DIF’s forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer.
 • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
 • Alle DIF’s forbunds seniorlandshold, damer og herrer
 • Ud over Team Danmark indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet Team Danmark på andre måder.
 • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste

Dansk Tennis Forbund har klarlagt, hvilke spillere der defineres som professionelle.

Risikoen for at blive smittet med corona er desværre fortsat noget, vi bør forholde os til. Få styr på, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude og et medlem bliver smittet med corona.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

LÆS DIF’s ANBEFALINGER TIL HÅNDTERING AF EN CORONASMITTET I FORENINGEN

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Se alle

Gode råd fra DTF og DGI Tennis

BEMÆRK, AT NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER KUN OMHANLDER UDENDØRS IDRÆT, DA INDENDØRS IDRÆT FORTSAT IKKE ER TILLADT.

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. en opdateret plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Organiser træning, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt. Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane.
 • Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.
 • Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.
 • Forældre bør ikke være til stede under træning, hvis de ikke er en aktiv del af træningen som i eksempelvis familietennis.
 • Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke overskrider det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.
 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr
 • Vær opmærksom på god håndhygiene under spil og sørg gerne for løbende afspritning af hænder. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil
 • Minimer berøring af bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte i padel

BEMÆRK, AT INDENDØRS IDRÆT IKKE ER TILLADT. NEDENSTÅENDE RÅD ER DERFOR IKKE RELEVANTE PT.

 • Sørg for adgang til håndsprit som minimum ved ind- og udgang.
 • Det kan være en idé, at afslutte træning og spil fem minutter før tid, så man undgår for meget ”trafik” i forbindelse med timeskift. Ligeledes bør man først ankomme umiddelbart inden, man skal på banen.
 • Sørg for rengøring af skumtennisnet og –stolper, uanset om de bruges i en tennishal eller en klassisk halv med trægulv.
 • Kan vi stå for tilstrækkelig rengøring af stole og borde i siddeområder, eller skal stolene stilles væk?
 • Kan vi stå for tilstrækkelig rengøring af omklædningsrum, eller skal de låses af?
 • Det kan være en idé med ensretning på gulvet i hallen udenfor banerne.
 • Det kan være en idé med afstandsstreger til steder med kødannelse som for eksempel toiletter.
 • Det kan være en idé med en seddel på alle døre, der gør opmærksom på, hvor mange der må befinde sig i lokalet (1 person pr. 4 m2 I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).
Se alle