Corona-anbefalinger for tennis og padel 

Her på www.tennis.dk/corona finder du de til enhver tid gældende retningslinjer fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis for tennis og padel i henhold til corona-pandemien.

De gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er lavet med udgangspunkt i DIF og DGI’s anbefalinger for idræt i Danmark.

Siden er senest opdateret: 1. august 2021.

Turneringer

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har udarbejdet særlige retningslinjer for spillere, der deltager i turneringsaktiviteter. Alle, der deltager i turneringsaktiviteter – det kan både være holdkampe og individuelle turneringer – bør orientere sig i retningslinjerne forud for kamp.

SE RETNINGSLINJER FOR SPILLERE IFM. TURNERINSGAKTIVITETER 

Bemærk

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for aktivitet på udendørs baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub. DTF og DGI Tennis opfordrer til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

Nedenfor finder I DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. Vi har kun taget de punkter med, som har relevans for tennis- og padelsporten. DIF og DGI’s fulde anbefalinger kan ses her.

Rammerne tager udgangspunkt i Kulturministeriets ”Retningslinjer for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter”. For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende. Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og for at vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Kulturministeriets retningslinjer kan i deres fulde længde læses her.

Anbefalinger fra DIF og DGI

For idrætten gælder følgende:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 500 personer for udendørs og indendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
 • Der er ikke længere noget krav om coronapas.

Professionel idræt er fortsat undtaget

Der er ikke længere noget krav om coronapas.

Der er ikke længere krav om mundbind i idrætten.

Hvis muligt, skal der holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.

 • Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Idrætsaktiviteter såvel træning som konkurrencer må dog gerne opdeles i sektioner, så længe der ikke flettes på tværs afsektioner. Der må altså godt være flere adskilte gruppe til stede på samme idrætsfacilitet – dog kun så længe, at der er tale om forskellige grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet. Se dog særlige retningslinjer for ”konkurrencer, turneringer og stævner” nedenfor.
 • En gruppe skal være et selvstændigt arrangement. Dette indebærer, at det ikke længere er tilladt at sektionere et større hold i tre mindre grupper, som ledes af samme træner. Man må dog fortsat gerne opdele et hold i f.eks. to grupper, hvis hver gruppe har egen træner og træningsforløb.
 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.

Der kan være op til 500 tilskuere (inklusiv spillere, dommere med mere) til idrætsbegivenheder indendørs og udendørs. Hvis man på den måde vil overskride det generelle gældende forsamlingsforbud ude eller inde, skal man leve op til en række krav:

 • Tilskuerne skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser med retning mod banen
 • Der skal være mindst 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem hver siddende tilskuer. Såfremt et tomt sæde mellem to tilskuere ikke giver mindst 1 meter imellem dem, skal arrangørerne iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, f.eks. via øget adgang til håndsprit, ventilation mv. Afstand vurderes fra næse til næse, så derved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder og ikke fra armlæn til armlæn.
 • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det – kan sidde ved sam-menhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupperne kan kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Det kan f.eks. være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester mv.
 • Aktørerne/institutionerne opfordres til at have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende og kan fastlægge egne retningslinjer for ophold i publikumsområderne.
 • Der udnævnes personale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne uden for salene.

Det er muligt at afholde arrangementer med mere end 500 tilskuere, hvis tilskuerne sektioneres. Gøres dette, skal man gøre sig bekendt med det, der gælder “Særligt vedr. ordningen for større arrange-menter med siddende publikum”.

 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
 • I tilfælde hvor redskaber og fælles udstyr ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under aktiviteten, bør hænder (det kropslige kontaktpunkt) afsprittes løbende. Eksempelvis bør hænder afsprittes i springgymnastik før og efter en session.

Der er en undtagelse til forsamlingsforbuddet for udøvere af professionel idræt og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen. Fritagelsen gælder kun for DIF-anerkendte idrætsgrene (padel er ikke omfattet undtagelsen red.). Følgende er nu defineret som professionel idræt og er dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet:

 • Alle DIF’s forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller tilsvarende for senior damer og herrer.
 • Alle atleter/hold, der konkurrerer på højt internationalt niveau (deltagelse ved senior EM, VM, OL eller WorldCup stævner eller tilsvarende).
 • Alle DIF’s forbunds seniorlandshold, damer og herrer
 • Ud over Team Danmark indplacerede atleter gælder det nu også for andre atleter, som er tilknyttet Team Danmark på andre måder.
 • Atleter, som figurer på en OL/PL bruttoliste

Det er muligt at afvikle generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder ved fysisk møde på normal vis.

Afholdelse af møderne forudsætter, at en række krav opfyldes. De væsentligste er følgende:

 • Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned.
 • Der skal være mindst 2 kvadratmeter pr. deltager, og der skal være mindst 1 meter mellem de siddende deltagere.
 • Der skal være information om de almindelige corona-forholdsregler, og der skal være adgang til vand og sæbe eller håndsprit.

Risikoen for at blive smittet med corona er desværre fortsat noget, vi bør forholde os til. Få styr på, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude og et medlem bliver smittet med corona.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

LÆS DIF’s ANBEFALINGER TIL HÅNDTERING AF EN CORONASMITTET I FORENINGEN

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud. Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Se alle

Gode råd fra DTF og DGI Tennis

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. en plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Organiser træning, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt. Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane.
 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr
 • Vær opmærksom på god håndhygiene under spil og sørg gerne for løbende afspritning af hænder. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil
 • Minimer berøring af bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte i padel
Se alle