Corona-anbefalinger for tennis og padel 

Der kan spilles tennis og padel både indendørs og udendørs. Her på www.tennis.dk/corona finder du de til enhver tid gældende retningslinjer fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis for tennis og padel i henhold til corona-pandemien.

De gode råd fra Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis er lavet med udgangspunkt i DIF og DGI’s anbefalinger for idræt i Danmark.

Senest opdateret den 7. oktober 2020.

Turneringer

Dansk Tennis Forbund og DGI Tennis har udarbejdet særlige retningslinjer for spillere, der deltager i turneringsaktiviteter. Alle, der deltager i turneringsaktiviteter – det kan både være holdkampe og individuelle turneringer – bør orientere sig i retningslinjerne forud for kamp.

SE RETNINGSLINJER FOR SPILLERE IFM. TURNERINSGAKTIVITETER 

Bemærk

Vær opmærksom på, at der kan være lokale og kommunale forhold og anbefalinger, som har betydning for den enkelte klub. Derfor bør den enkelte klub undersøge dette først samt overveje egne retningslinjer for aktivitet på udendørs baner.

Den enkelte klub er ansvarlig for aktiviteterne i deres klub. DTF og DGI Tennis opfordrer til, at man følger nedenstående anbefalinger fra DIF og DGI.

Anbefalinger fra DIF og DGI

Nedenfor finder I DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. Vi har kun taget de punkter med, som har relevans for tennis- og padelsporten. DIF og DGI’s fulde anbefalinger kan ses her.

Forudsætningen for at gå i gang med idrætsaktiviteter er, at den lokale forening eller facilitet har sikret, at rammerne er på plads, inden aktiviteterne sættes i gang.

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke tilsidesætter sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning er gældende.

Vi har alle stadig et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under kontrol, og vi alle kan dyrke idræt forsvarligt.

Anbefalinger fra DIF og DGI

MIDLERTIDIGT TILLÆG TIL NEDENSTÅENDE RETNINGSLINJER:

Frem til foreløbig den 31. oktober 2020 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder for selvstændige arrangementer.

Træningslejre mv. kan fortsat afholdes under hensyntagen til det gældende forsamlingsforbud og de øvrige retningslinjer.


 • Hvis det er muligt, holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sports- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt kan dog gennemføres, hvis man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte – og i øvrigt følger nedenstående retningslinjer.
 • Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Forudsat at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger – særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Se nærmere definitioner nedenfor.
 • Der må bruges fælles bolde i idrætten. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
 • Det til en hver tid gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres. Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
 • Hvis der er flere grupper til stede i/på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr. person. Se dog særlige retningslinjer for konkurrencer og turneringer.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.
 • Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
 • Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 • Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne fra de idrætslige aktiviteter ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør, der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum.
 • Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.
 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader.
 • Idrætterne kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan efterleves på forsvarlig vis.
 • Der må ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer end det gældende forsamlingsforbud er samlet på samme sted samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for publikum.

Nedenfor præsenteres en række tilfælde, hvor der gerne må der gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end forsamlingsforbuddet. Gennemføres disse nedenstående typer af arrangementer, gælder, at der aldrig må være samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid. I disse tilfælde er der ikke et maksimum på det samlede antal deltagere.

 • Jf. ovenstående må der gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer med flere deltagere end forsamlingsforbuddet så længe, at der på intet tidspunkt er mere end det gældende forsamlingsforbud samlet på samme sted og samme tid.
  Fx kan håndboldstævner, ridestævner, minitennisstævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager maks. det antal personer, som det aktuelle forsamlingsforbundet foreskriver, som herefter tager hjem, hvorefter nye, men maks samme antal personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen. Der kan godt være gengangere mellem deltagerne i formiddags- og eftermiddagsgruppen, så længe der aldrig er flere end forsamlingsforbuddet til stede på samme sted samtidig.
 • Det vil også være muligt at afholde arrangementer med flere end det gældende forsamlingsforbud, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne sådan, at de ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx omfatte kapsejladser på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med betydelig afstand mellem bådene. Det vil også omfatte golfturneringer, motionsløb, orienteringsløb, cykelløb og lignende udendørs arrangementer med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem mindre grupper af deltagere. Det kræver dog, at den geografiske spredning kan opretholdes gennem hele arrangementet, dvs. også ved start- og målområdet, hvor der max. må være det antal personer til stede samtidig, som forsamlingsforbuddet foreskriver.
 • Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde arrangementer mv. med flere end 50 deltagere, hvis flere end 50 personer samles før eller efter arrangementet til f.eks. fælles afgang eller pokaloverrækkelse, medmindre deltagerne i den forbindelse i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende.

Ved de ovenstående tilfælde er der ikke en maksimal grænse for det samlede antal deltagere, men der må maksimalt deltage 500 personer på samme tid – også selv om de ikke er samlet på noget tidspunkt.

 • Det er til gengæld ikke muligt at opdele ét arrangement i sektioner – fx ved hjælp af hegn eller lignende – med det aktuelle antal deltagere, som forsamlingsforbuddet foreskriver i hver sektion, da det vil blive betragtet som værende et samlet arrangement på samme sted.
 • Der må dog godt afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme anlæg/facilitet. Fx må der gerne afvikles flere atletikstævner inden for forskellige discipliner på samme atletikstadion, eller flere stævner for forskellige bådtyper på vandet. Ligeledes må der gerne afvikles et fodboldstævne for fem u/10 hold på to 5-mands fodboldbaner, mens der samtidig afvikles et fodboldstævne for 3 u/12 hold på en syvmandsbane på samme anlæg. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne og arealerne de foregår på, samt at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
 • Der bør være enten personale eller frivillige til stede under afvikling af konkurrencer, turneringer og stævner, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. Ved afvikling af flere separate stævner/turneringer bør der udpeges mindst én ansvarlig herfor pr. stævne/turnering.
 • Til såvel indendørs som udendørs idrætsbegivenheder må der være siddende publikum – fx på medbragte klapstole hvis der ikke er faste siddepladser.
 • En idrætsbegivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
 • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte idrætsbegivenhed. Grænsen på de 500 er inkl. deltagerne i idrætsaktiviteten.
 • Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
 • Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum og der må maks. være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
 • Arrangøren af idrætsbegivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler.
 • Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte idrætsanlæg, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er indendørs eller udendørs.
 • Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
 • Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne.
 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85% alkohol) tilgængeligt for publikum.
 • Arrangøren af idrætsbegivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange.
 • Alle tilskuere skal have en fast plads under hele arrangementet. Tilskuere må kun forlade deres plads for at benytte toilettet eller for helt kortvarigt at hente forplejning i en bar, på et bord eller lignende.
 • Indtagelse af forplejning skal foregå på tilskuernes faste plads. Tilskuere kan dog benytte cafeterier eller restauranter i idrætsfaciliteterne, hvis de er offentlig tilgængelige.
 • Fritidsaktiviteter som fodboldskoler, lejre og camps for børn og unge op til 25 år med eller uden deres familier må gerne afvikles med op til 500 personer i alt inkl. ledere og trænere.
 • Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de konkrete idrætsaktiviteter indrettes i henhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs idræt. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. det antal personer, som forsamlingsforbuddet foreskriver med et fast antal ledere pr. gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved kontaktidrætter. 
 • I praksis gennemføres aktiviteterne på træningsanlægget i henhold sundhedsmyndighedernes anbefalinger og forsamlingsforbud. De enkelte idrætter skal udarbejde specifikke retningslinjer for dette, og sikre at de enkelte sommerskoler følger disse. 
 • Der må gerne gives adgang til omklædning, bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at der er minimum 4 kvm. pr. person. 
 • Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt. 
 • Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps. 
 • Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel idrætsaktiviteter, spisning og ved overnatning.
 • Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
 • Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på af-spritning af borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og efter spisning.
 • Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen. 
 • Der skal på det enkelte idrætsanlæg være tydelig adskillelse mellem træningsanlæg og cafeteria/kantine. 

Risikoen for at blive smittet med corona er desværre fortsat noget, vi bør forholde os til. Få styr på, hvordan I bør håndtere det, hvis uheldet er ude og et medlem bliver smittet med corona.

Får I besked om, at et medlem i jeres forening er smittet med corona, er det vigtigt, at I reagerer hurtigt og ansvarligt. Det gør I bedst ved at forberede jer, så I har en køreplan klar, hvis I får brug for det.

LÆS DIF’s ANBEFALINGER TIL HÅNDTERING AF EN CORONASMITTET I FORENINGEN

Husk at overholde det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.

Grundelementerne for forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 • Isolation af personer med symptomer.
 • Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 • Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

– Hvis man ikke har mulighed for at overholde alle elementerne, så bør de øvrige intensiveres.

Vær særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe. Der skal altid være vådservietter eller håndsprit (70-85%) tilgængeligt.

Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.

Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Der skal sættes informationsplakater op på relevante steder på idrætsanlæggene.

Vi opfordrer til, at der lokalt er en god og konstruktiv dialog mellem kommuner, faciliteter og foreninger om en hensigtsmæssig indretning til brugen af idrætsanlæggene.

Se alle

Gode råd fra DTF og DGI Tennis

 • Hæng klubbens corona-anbefalinger op ved alle klubbens tennis- og padelbaner. Download evt. en opdateret plakat fra DTF og DGI Tennis
 • Ophæng engangshandsker eller sprit til brug ved banefejning og vanding
 • Der skal være udstyr tilgængeligt til rens af ruder på padelbaner
 • Organiser træning, så det i videst muligt omfang kan lade sig gøre at overholde anbefalingerne om 2 meters afstand i idræt. Overvej grundigt, hvor mange I mener, er forsvarligt at have i en træningsgruppe på samme bane.
 • Tag gerne hensyn til spillernes alder, erfaring med mere. Eksempelvis kan to minitennisbaner på tværs på hver sin side af nettet med to spillere på hver (8 i alt samt en træner) være en god løsning. Mens 9 spillere i kø til en fodringsøvelse måske er en skidt løsning.
 • Et fornuftigt setup til tennistræning på hel bane kan være en træner med 4-6 spillere.
 • Arrangementer som “hyg-ind”/”drop in” eller lignende kan afholdes, hvis det samlede deltagerantal ikke det til enhver tid gældende forsamlingsforbud.
 • Respekter og efterlev anvisninger fra din klub
 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere og deres udstyr
 • Vær opmærksom på god håndhygiene under spil og sørg gerne for løbende afspritning af hænder. Det kan være efter boldopsamling ved træning eller efter hvert sæt i kampspil
 • Minimer berøring af bænke, netstang, nettet, dommerstol eller andet materiale på og uden for banen
 • Medbring alle drikkevarer hjemmefra
 • Medbring selv desinficerende gel og spray til afspritning af udstyr, samt ruder i padel og sprit af inden og efter spil. Husk god håndhygiejne før, under og efter spil
 • Minimer sidebytte i padel
 • Sørg for adgang til håndsprit som minimum ved ind- og udgang.
 • Det kan være en idé, at afslutte træning og spil fem minutter før tid, så man undgår for meget ”trafik” i forbindelse med timeskift. Ligeledes bør man først ankomme umiddelbart inden, man skal på banen.
 • Sørg for rengøring af skumtennisnet og –stolper, uanset om de bruges i en tennishal eller en klassisk halv med trægulv.
 • Kan vi stå for tilstrækkelig rengøring af stole og borde i siddeområder, eller skal stolene stilles væk?
 • Kan vi stå for tilstrækkelig rengøring af omklædningsrum, eller skal de låses af?
 • Det kan være en idé med ensretning på gulvet i hallen udenfor banerne.
 • Det kan være en idé med afstandsstreger til steder med kødannelse som for eksempel toiletter.
 • Det kan være en idé med en seddel på alle døre, der gør opmærksom på, hvor mange der må befinde sig i lokalet (1 person pr. 4 m2 I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.).
Se alle