Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Dansk Tennis Forbund (DTF)

Sidst opdateret: 24. maj 2022

Vi behandler personoplysninger, og i vores privatlivspolitik fortæller vi kort, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede legitime interesser og opgaver. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Dansk Tennis Forbund er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi er organiseret som en forening og vores kontaktoplysninger er følgende:

Kontaktperson: Dansk Tennis Forbund
Adresse: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
CVR: 18947811
Telefonnr.: +45 43 26 26 60
Mail: dtf@tennis.dk
Website: tennis.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlems- og spilleroplysninger:

Almindelige personoplysninger:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, forældreinformation samt spillerhistorik, kampdata i forhold til dato, tid, sted og resultater, ratingnummer og tilhørsforhold til klubber.
 • Kontaktoplysninger, uddannelsesoplysninger og eksamensresultater om kursister.
 • Kontaktoplysninger på bestyrelser, ansatte, holdkaptajner, holdturneringsansvarlige, officials, referees og frivillige i medlemsforeninger
 • Registreringsoplysninger vedr. køb af licens for medlemmer og spillere
 • Kontaktoplysninger på personer i forbindelse med køb af billetter til kampe
 • Brugertrafik på vores elektroniske medier
 • Billeder og videoer af personer med tilknytning til vores aktiviteter afholdt af DTF, lokalunioner (JTU, FTU og Tennis Øst), DGI, Padel i Danmark og andre samarbejdspartnere
 • Kontaktoplysninger på foreningsmedlemmer til brug for vores analyseaktiviteter.
 • Regnskabsdata med personoplysninger i vores bogholderi.
 • Kontaktoplysninger og andre oplysninger om jobansøgere, som er afgivet af ansøger selv

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • CPR-nummer – fx i forbindelse med akkrediteringer, karantæner og lignende
 • Pas og visa oplysninger – fx i forbindelse med rejser, turneringer
 • Helbredsoplysninger – i forbindelse med karantæner, afbud og skader
 • Testresultater i forbindelse med talentmiljøer – der indhentes selvstændigt samtykke til dette

Oplysninger om ansatte:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Skatteoplysninger
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder
 • Danmarks Idrætsforbund og DGI
 • Lokalunioner i Dansk Tennis Forbund
 • Medlemsklubber i Dansk Tennis Forbund
 • Det internationale tennisforbund (ITF), Tennis Europe, ATP, WTA og det internationale padelforbund (FIP)
 • Anti Doping Danmark og Team Danmark
 • Kriminalregisteret

Vores formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til varetagelsen af bestemte formål og opgaver, der ligger inden for DTF’s arbejdsområder.

Vores behandling baseres på gældende regler om behandlingshjemmel, ofte på interesseafvejningsreglen og på reglerne om retlig forpligtelse og opfyldelse af kontrakt. De nævnte formål og opgaver for DTF indgår i interesseafvejningsreglen som grundlag for vores behandling Dette kan fx være:

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Varetagelse af spillers behov, i forhold til turneringstilmelding, turneringsstatistik, kampdata, beregning af ratingnummer, programlægning, pointindsamling og herunder uddeling af karantæner
 • Varetagelse af klubbers behov, herunder fakturering og bogføring af betalinger
 • Varetagelse af medarbejders behov, herunder opbevaring af lønforhold, kontrakter og børneattester
 • Varetagelse af bl.a. bestyrelsesmedlemmer og landsholdsspilleres behov, herunder akkrediteringer, landsholdsudsendelser og lignende.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser. I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede og legitime interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af licens m.v.
 • Uddannelse af trænere, officials og ledere – herunder afregning af løn og godtgørelse til instruktører og undervisere
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Formidling af nyheder, information og rådgivning til forbundets medlemmer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 13 år. Ved licensansøgning og klubskifte er grænsen dog 18 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante nationale og internationale idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, hvilken information der er tale om.

 • Almindelige personoplysninger opbevares i op til 3 år, eller så længe de er relevante.
 • Personfølsomme information slettes indenfor et år, medmindre der er andre krav, f.eks. bogføringspligten, der umuliggør dette.
 • Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik, kampdata og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Nyhedsbrevsbetingelser hos Dansk Tennis Forbund

Du har ved oprettelse af e-mail abonnement hos Dansk Tennis Forbund accepteret, at vi udsender nyhedsbreve til den oplyste e-mailadresse.

Udgangspunktet for vores nyheder er at fortælle bredt om dansk tennis og padel, og om Dansk Tennis Forbunds initiativer i særdeleshed.

Indsamling af data

Ved oprettelse af e-mail abonnement giver du samtidig dit samtykke til, at Dansk Tennis Forbund registrerer de oplysninger, som angives ved tilmeldingen. Oplysningerne bruges udelukkende til at sende dig dit nyhedsbrev.

Afmelding af e-mail abonnement

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevsabonnementet. Afmelding kan altid ske via afmeldingslinket nederst i nyhedsbrevene.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset – herunder, at du har ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger netop er baseret på dit samtykke.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Dansk Tennis Forbund følger markedsføringsloven, samt persondataloven.