Danmarks Idrætsforbund (DIF) og specialforbundene udbyder en diplomtræneruddannelse, som kvalificerer dig til at træne subelite- og eliteidrætsudøvere. Efter gennemførelse af uddannelsen samt bestået eksamen og projekt har træneren kompetence til at forestå alle former for træning i tennisklubben. Det vil efter endt eksamen være muligt at søge om optagelse på Idrættens Træner Akademi (ITA).

Uddannelsen henvender sig til erfarne trænere og udgør tredjedelen af DIF og specialforbundenes træneruddannelse, hvilket svarer til enssee 3. Desuden er det et Team Danmarkkrav i forhold til at fungere som cheftræner på kraftcentre.

Uddannelsen opstartes i begyndelsen af januar hvert år. Hvert år er der et hold i Brøndby, og der opstartes ligeledes et hold i enten Århus eller Odense. Et komprimeret forløb af uddannelsen opstartes i slutningen oktober hvert år i Brøndby og strækker sig over 4-5 måneder inkl. eksamener.

Læs mere på DIF’s hjemmeside

Pris

Kr. 23.000. – hvis du tilmelder dig igennem dit specialforbund

Kr. 32.000 – hvis du tilmelder uden for specialforbund

Forudsætninger

For at blive optaget på Diplomtræner-uddannelsen skal du bl.a. have gennemført Den Grundlæggende Træneruddannelse og Tenniscoach. Er disse uddannelser ikke gennemført, kan der søges merit, og evt. skal en optagelsesprøve gennemføres inden uddannelsen påbegyndes.

Indhold og varighed

26 kursusmoduler à 6 lektioner afholdes fredage kl. 16:30-21:30 i henholdsvis Brøndby og enten Odense eller Århus. Der oprettes to selvstændige studieophold – et i Brøndby og et i enten Odense eller Århus. Der er herudover placeret to blokke til undervisning, øvelser, testning, træning mv. Disse to blokke er placeret i kursusforløbet som forlængede weekender.

Diplomtræneruddannelsen på niveau III er baseret på aktiv deltagelse på de enkelte moduler, og der er mødepligt ved alle undervisningslektioner, dog accepteres et fravær på 20% (totalt og enkelt fag) ved afbud. Fællesundervisningen er for alle kursister fra alle involverede specialforbund. Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, oplæg, plenum- og gruppediskussioner samt praktiske øvelser og opgaver. Også case stories, feedback, selvrefleksion og personlige erfaringer vil indgå.

For studerende, der har gennemført fællesundervisningen, vil Danmarks Idræts-Forbund gennemføre en eksamination, der efter godkendt resultat vil give titlen ”DIF Diplomtræner”.

Fælles fag

 • Fysiologi
 • Anatomi og biomekanik
 • Træningslære og testning
 • Idrætspsykologi
 • Coaching
 • Idrætssociologi og –historie
 • Idrætspædagogik og –undervisning
 • Ernæring, idrætsskader og doping
 • Idrætsledelse og organisation
 • Idræt og jura

Tennisspecifik undervisning

 • Taktik og matchanalyse
 • Teknik og slagoptimering
 • Fysisk træning for elitespillere
 • Træning- og turneringsplanlægning
 • Turneringsledelse
 • Internationale tennisforhold
 • Talentudvikling

Kursusmateriale

 • Aerob og anaerob træning (DIF)
 • Coaching af Reinhard Stelter
 • Anatomi og bevægelseslære i idræt
 • Idrættens træningslære
 • World Class Tennis Technique
 • Diverse kompendier
 • Diverse noter og kopier

Tennisundervisning

Den tennisspecifikke undervisning består af minimum 30 timers uddannelse.

Et fravær på 20% accepteres på det enkelte modul. Ved fravær stilles fraværsopgave. Der kan stilles hjemmeopgaver i forbindelse med den tennisspecifikke undervisning, og disse skal også løses tilfredsstillende for, at der kan udstedes eksamensbevis.

Eksamen

 • Del 1: Skriftlig essayopgave, der skal besvares på baggrund af den opgave-formulering, der udleveres (opgaverne udleveres ved lodtrækning). Opgavens omfang: 15-20 A4-sider (2.400 anslag pr. side, og der kan yderligere vedlægges bilag).
 • Del 2: Internetbaseret opgave, der består af små korte spørgsmål fra alle dele af pensum. Opgaven besvares via Internettet, hvor der på et givet tidspunkt, via DIF’s hjemmeside, kan logges på opgaven, hvorefter man har max. 2 timer til rådighed til at besvare opgaverne.

Der gives en samlet karakter for begge opgaver med en klar vægtning af den skriftlige essayopgave.

Eksamensbevis

Efter at have gennemført Diplomtræneruddannelsen vil de kursister, der har bestået alle opgaver og eksaminer modtage et eksamensbevis fra Danmarks Idræts-Forbund. De kursister, der har deltaget og bestået den tennisspecifikke del, vil modtage et diplom fra Danmarks Idræts Forbund.

Lyst til mere uddannelse

Næste skridt er Idrættens Træner Akademi (ITA). Klik her og læs mere