Formand: DTF-tiltag gavner national tennis

Efter den seneste tids skriverier og angreb omkring et i dele af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse manglende fokus på national tennis og aktiviteter, der gavner hele Tennisdanmark, føler jeg behov for at berette om bare lidt af de ting, vi på det nationale plan efter min mening kan være stolte af i de forgangene år. Samt komme med lidt information omkring det internationale arbejde og arbejdet med sponsorer.

National tennis

Jeg mener, der er masser af gode DTF-tiltag, der gavner den nationale tennis, men jeg har i nedenstående forsøgt blot kort at skitsere et par af de vigtigste.

Et af de tiltag, jeg er mest stolt af, er etableringen af DTF Trænerhuset, som i en række klubber virkelig har formået at understøtte et løft i medlemsantallet og aktivitetsniveau for alle aldre og niveauer.  Dermed har ordningen hjulpet klubberne til at kunne tage det næste udviklingsskridt, hvor de måske før gik i stå på grund af trænermangel, mangel på nye ideer eller de aktiviteter der for alvor skulle sende klubben fremad. Et godt eksempel på denne udvikling er Køge Tennisklub, som igennem de seneste år har formået at tiltrække næsten 200 nye spillere til klubben, og har haft en solid nettotilvækst i både medlemstallet og i antallet af deltagere på klubben organisere træning og aktiviteter. Det virker, og vi håber, at klubber fra Fyn og Jylland også i 2019 ønsker at være en del af ordningen.

Vi har igennem de seneste år indgået i et stærkt partnerskab med DIF og DGI i Bevæg-dig-for-livet visionen, hvor en lang række af de danske klubber i samarbejde med organisationernes konsulenter er i gang med udviklingsforløb på tværs af landet, og på tværs af klubstørrelser og udgangspunkter. I perioden 2016-2018 er igangsat intet mindre end 159 vækstaftaleforløb. Aftalen omkring visionsarbejdet er netop forlænget med 3 år, så der også i 2019, 2020 og 2021 vil være en stærk udviklingsindsats forankret i dette samarbejde. En del af visionsarbejdet er Tennissportens Dag, som på trods af rekordtilmeldingen i 2017 på 234 klubber, også i 2018 formåede at løfte niveauet til 251 deltagende klubber. I 2019 er der allerede nu 153 klubber, der har meldt sig under fanerne, og at så mange vil være med til at sætte tennissportens i fokus på tværs af landet er enestående, og noget vi skal værne om.

Foruden dette arbejde med Bevæg-dig-for-livet har vores klubkonsulenter i deres daglige arbejde løbende besøg, dialog og sparring med de danske tennisklubber.

En spændende ting, som i 2018 har taget fart, er fokuskurser for trænere på alle niveauer i udvalgte temaer, som klubberne og trænerne finder relevante. Der er både afholdt klubkurser og helt ordinere kurser med temaer som skumtennis, voksenintroduktion og øvelsesinspiration, som har samlet trænere fra Nørresundby til St. Heddinge. Igen et forsøg på i tillæg til den eksisterende træneruddannelse, som fortsætter med et højt deltagerantal, at ramme klubberne, der hvor de er og har behov for viden og kompetencer.

Satsningerne på ovenstående områder står i min vision for tennissporten ikke i kontrast til forsøget på efter bedste evne at hjælpe de danske talenter med at nå deres mål. Denne indsats skaber gode historier for sporten ikke mindst nu, hvor en række af spillerne for alvor blomstrer på internationalt juniorniveau, og begynder at banke på til international seniortennis. Det mener jeg bare, at alle vi, der brænder for tennissporten, skal være stolte af, og ikke mindst, at man på tværs af klubber, forbund, familier og sponsorer formår at sikre udviklingen hos den enkelte spiller, og bygge videre på fundamentet til de kommende spiller generationer.

Internationalt arbejde

Vi har i Dansk Tennis Forbund valgt at være en aktiv medspiller for DIF i målet om at sikre så stor dansk idrætspolitisk indflydelse som overhovedet muligt. Vi mener, at det er vigtigt at være med, når beslutningerne skal træffes, og jeg er som formand stolt af, at vi er lykkedes med at have Thomas Kønigsfeldt i ITF´s bestyrelse, og for mig har det også være helt naturligt, at vi har støttet op om processen her i 2019, hvor Thomas Kønigsfeldt forsøger af opnå genvalg til selv samme bestyrelse.

Derfor var det også helt naturligt, at vi i 2018 har indgået en aftale med DIF vedrørende Thomas Kønigsfeldt genvalg, hvor DIF har valgt at støtte valgkampagnen med 150.000 kr. over 2018 og 2019.

Det har i løbet af 2018 vist sig, at det var nogle formelle mangler ift. rejserefusioner og også godkendelsesproceduren ift. DIF. Det siger sig selv, at vi skal have orden i tingene, og vi kan ikke leve med den slags fejl. Omvendt begås der formentlig fejl i alle organisationer, men det væsentlige er naturligvis at fejlene rettes op umiddelbart.Lige så snart organisationen blev bekendt med de nævnte fejl, blev der derfor taget kontakt til advokat, revisor og DIF, så der hurtigst muligt kunne rettes op. Det er der blevet, og i forbindelse hermed var der enkelte udbetalte beløb, som skulle tilbagebetales, hvilket naturligvis er sket.

I forhold til det økonomiske omfang af det internationale arbejde kan jeg oplyse, at der i 2018 blev brugt 225.873 kr. på internationalt arbejde. Af disse betalte DIF 75.000 kr., en donation betalte 100.000 kr. mens vi i Dansk Tennis Forbund afholdte de sidste ca. 50. 000 kr. Området har tidligere år haft budgetteret et beløb på 110.000 kr. i Dansk Tennis Forbund. Så 2018-udgiften har ikke været højere end normalt, faktisk tværtimod. Det er vigtigt for mig som formand, at vi holder denne kurs og finder andre kilder til finansiering af dette arbejde også fremover.

I forlængelse af dette er det værd at bemærke, at en stor del af Thomas Kønigsfeldt internationale aktiviteter betales af det internationale forbund ITF, og altså ikke belaster budgetterne i Dansk Tennis Forbund.

Sponsorer

Markedet for sponsorer er svært, og det har vi i Dansk Tennis Forbund også kunnet mærke igennem en del år. Jeg synes dog alligevel, at jeg vil benytte lejligheden til at fremlægge en smule fakta omkring området, som omhandler sponsorer og donationer. Vi har i 2018 samlet set hentet i omegnen af 960.000 kr. på sponsorater og donationer. Jeg anser dette resultat for det bedste i mange år og er fortrøstningsfuld i forhold til, at vi også fremadrettet formår af skabe indtægter af disse to kanaler. Det skal bemærkes, at der har været afholdt udgifter for under 20.000 kr. til vedligeholdelse af disse aftaler, så disse skal trækkes fra i nettogevinsten. Jeg mener, at man da en stor del af beløbet kan henføres til arbejdet udført af den politisk ansvarlige på området, skal godkende det store frivillige arbejde, der er lagt i at forsøge at skabe økonomi til Dansk Tennis Forbund i dette svære marked. Samtidig kan vi blot alle håbe på, at vi formår at blive endnu bedre til dette i 2019 og i tiden fremover, da det vil være til glæde og gavn for alle i dansk tennis.

Sportslige hilsner
Henrik Thorsøe Pedersen
Formand i Dansk Tennis Forbund