Information – Samarbejde med Anti-Doping Danmark (ADD)

DTF har en tæt dialog med ADD om forebyggende aktiviteter i forbindelse med dopingbekæmpelse. I den seneste tid har der været en række forespørgsler fra klubber om, hvordan man forholder sig til spillere og trænere som har en dom for doping. I det følgende er reglerne for det område beskrevet.

Det er ITF som er den udøvende organisation i forbindelse med dopingsager. Afgørelser truffet af ITF har virkning for specialforbund under DIF, jfr. de Nationale Antidopingreglers artikel 15.1. Afgørelser kan findes på følgende her.

Dømte personer straffes ofte med udelukkelse fra den pågældende sport i et defineret tidsrum.  Udelukkelsens omfang følger af Antidopingreglernes artikel 10.11. Det er en følge heraf, at en doping dømt person ikke på nogen måde under udelukkelsesperioden må deltage i konkurrencer eller aktiviteter under DTF. Begrebet “aktivitet” inkluderer administrative aktiviteter og arbejde som ansat eller frivillig, herunder trænervirksomhed. ADD gør i denne forbindelse yderligere opmærksom på Antidopingreglernes artikel 2.10 om “forbudt tilknytning”, der forbyder idrætsudøvere at have professionel eller idrætsrelateret tilknytning til en støtteperson, f.eks. en træner, der afsoner en udelukkelsesperiode.

Det er med andre ord forbudt for en person, der er udelukket for doping, at virke som træner, og det er forbudt for spillere under DTF at modtage træning af en person, der udelukket for doping.

Mht. spil med privatpersoner skal det understreges, at udelukkelsen mht. aktiv udøvelse gælder klubbaseret træning og konkurrencedeltagelse, altså aktiviteter som forudsætter et klubmedlemskab. Derimod mister den doping dømte ikke sine almindelige borgerrettigheder. Dvs. ting, som alm. borgere må gøre uden klubmedlemskab, og steder hvor den alm. borger må færdes (offentlig adgang), er man heller ikke udelukket fra. Udelukkelsen er således ikke “geografisk”, dvs. man må godt færdes på et tennisanlæg, hvis ejeren ellers tillader det. Ikke-klubbaseret tennis, f.eks. på private baner, “pay and play” spil som alle har adgang til, (o.lign., der ikke er afhængigt af klubtilhørsforhold), vil således ikke være omfattet af udelukkelsen.

Endelig fremgår det af artikel 10.11.3, at overtrædelse af forbuddet mod deltagelse under udelukkelsen kan medføre en ny sag og ny sanktion. Såfremt DTF finder, at den dopingdømte person har overtrådt vilkårene for sin udelukkelse, informeres ITF herom, idet en evt. ny sag skal forestås af ITF.

Det er klubbernes egen forpligtigelse at overholde antidopingreglerne i forbindelse med ansættelser både sportsligt og administrativt. Samtidig er det i alles interesse at kontakte DTF eller ADD i tilfælde af tvivl om, hvordan man skal forholde sig.