Referat af generalforsamling 2020/2021

 • Mødedato: 15. maj 2021
 • Mødestart: 11.30
 • Mødested: Royal Stage, Hillerød
 • Referant: Thomas Hansen

Formanden bød forsamlingen velkommen. Derefter blev ordet overladt til DTF’s kommunikations- og presseansvarlige, der orienterede om de særlige forholdsregler ved generalforsamlingen på grund af covid-19.

Formanden præsenterede herefter forbundets bestyrelse, som alle var til stede på nær næstformanden, som var forhindret i at deltage.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede Christian K. Clasen som dirigent. Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten orienterede forsamlingen om, at der på dagen skulle afholdes både generalforsamling for 2020 og 2021. Med forsamlingens godkendelse agtede dirigenten i sin helhed at slå de to generalforsamlinger sammen til én, da alle væsentlige valg og beslutninger formelt lå i generalforsamlingen 2021.

Forsamlingen tilsluttede sig dirigentens forslag og efter dirigentens gennemgang af dagsordenen for generalforsamlingen 2020 og dirigentens bemærkninger til de enkelte punkter blev generalforsamlingen for 2020 med klapsalver erklæret for i princippet overstået.

Herefter blev generalforsamlingen for 2021 formelt igangsat. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten orienterede forsamlingen om en fejl i årsregnskabet for 2020, hvorved budgettet for 2021 ikke var med. Budgettet var dog fysisk tilgængeligt på dagen for generalforsamlingen. Derfor konkluderede dirigenten med henvisning til ”Love for Dansk Tennis Forbund § 6, stk. 6, nr. 6, at det var i overensstemmelse med lovene for DTF at gennemføre generalforsamlingen. Ingen deltagere havde bemærkninger til dette.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning for de forgangne to år under overskriften ”To gode år for dansk tennis”.

Beretningen berørte en række emner: Covid-19-krisen i 2020, medlemsvækst, Bevæg dig for livet – Tennis, samarbejdsaftale med DGI, ny fælles træneruddannelse med DGI, historiske bedrifter fra Clara Tauson, Holger Rune og veteranlandsholdet, Davis og Billie Jean King Cup, Caroline Wozniacki tennisstop, padelsportens fremmarch, internationalt arbejde, strategiske spor for 2022-2025, proces for udarbejdelse af politisk program og orientering om proces omkring ny økonomimodel for dansk tennis.

Hør bestyrelsens beretning (LYD).

Forsamlingen kvitterede for beretningen med klapsalver. Herefter åbnede dirigenten for debat om bestyrelsens beretning:

 • Poul Lundberg, Rødovre, spørger til Appeludvalgets beretning om, at der er sager, som ikke egner sig til udvalget, der er blevet forelagt udvalget til behandling. Lundberg spørger, hvor sagerne så hører hjemme (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, siger, at sagerne er behandlet efter reglerne i sekretariat og bestyrelse (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre, opfordrer bestyrelsen til at se på nye måder at kunne behandle klagesager over afviklingen af eksempelvis holdturneringen (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse og Dragør, fremfører at Appeludvalgets udsagn om, at sagerne om afslutningen af holdturneringen ikke egner sig til udvalget, skyldes, at sagerne allerede lå beslutningsmæssigt korrekt og var håndteret indenfor regler og love i DTF (LYD).
 • Christian Lunøe, B.93, opfordrer til, at Appeludvalget får et bredere mandat til omfanget af sager, som de kan tage stilling til (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, takker for input. Det vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde (LYD).
 • Dirigenten opsummerer for forsamlingen, at de omtalte sager handler om afslutningen af den indendørs holdturnering i 2020 og 2021 pga. corona (LYD)
 • Asbjørn Nordam, Skive, med et indlæg om flere emner, herunder de mange positive tegn i dansk tennis, Den store medlemsundersøgelse, DGI, padel, DTF’s forhold til Team Danmark (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, med svar på indlægget fra Asbjørn Nordam (LYD).
 • Michael Grube Andersen, Vester Skerninge, FTU’s bestyrelse og DTF’s bestyrelse, om balancen i dansk tennis – ikke mindst balancen mellem Øst og Vest og mulighederne for at blive god til tennis i hele landet (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, med en kort kommentar om Michael Grube Andersens indlæg i debatten (LYD).
 • Kai Holm, FTU’s formand, efterspørger flere penge og initiativer sendes vest på. Han vil også gerne høre mere om den kommende nye økonomimodel (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg, om at det først og fremmest er klubberne i Vest, der selv skal gøre noget. Vi skal forstå forskellene i dansk tennis, da der er en geografisk ubalance i dansk tennis (LYD).
 • Christian Lunøe, B.93, taler i henhold til balancen i dansk tennis for, at man fortsat skal kunne bruge fuldmagt til generalforsamlingen. Han spørger også til muligheden for klubberne til at få hjælp til fundraising (LYD).
 • Nicolaj Caiezza, KB, taler om højt aktivitetsniveau i egen klub for både bredde og elite, som har øget omsætningen. Vigtigheden af, at mindre klubber arbejder sammen for at nå en kritisk masse. Endelig taler han om vigtigheden af at øge indendørskapaciteten i Danmark (LYD).
 • Peder Helmuth Hansen, DTF’s bestyrelse og Sønderborg, med status på beregninger til ny økonomimodel. I forhold til balancen i dansk tennis er det vigtigt at have en klar fordeling af ansvar mellem klubber, unioner og DTF (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, med kommentarer til de seneste indlæg i debatten (LYD).
 • Elizabeth Porsing, HIK, advarer om kliker og ”klubber i klubben”, som gør det svært for nye medlemmer. Holdturneringer og en god konkurrencestruktur er vigtig for at fastholde medlemmer (LYD).
 • Christian Lunøe, B.93, med ideén om en DTF-fundraiser, der lige som DTF Trænerhuset kan bistå klubberne til at samle penge ind (LYD).
 • Peder Helmuth Hansen, DTF’s bestyrelse, om et nyetableret storklubsnetværk. De store klubber skal dele ud af deres kræfter til omegnsklubberne (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, takker for input fra HIK om at være ny i en klub. Fremhæver, at DTF har fokus på de frivillige. Fundraisingdelen kan klubberne få hjælp til i DGI-regi (LYD).
 • Michael Grube Andersen, DTF’s bestyrelse, kvitterer for salens tilgang til debatten. Det er især på talentområdet, at ubalancen gør det svært (LYD).
 • Asbjørn Nordam, Skive, om at tage mod nye medlemmer og en øjenåbner i Den store medlemsundersøgelse. Om vigtigheden af at kunne dygtiggøre sig, når man går til tennis. Om lokale problemer med, om DGI orienterer de omkringliggende klubber, at de kan blive gratis medlem i DTF (i år) og spille holdturnering i JTU (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg, advarer om holdningen ”at motionisterne skal betale til eliten, fordi det skal de bare”. Vi skal kunne forklare dem det. Opfordring til at holde generalforsamlingen mere geografisk centralt end Hillerød (LYD).
 • Lars Abat, Kløvermarken, om at stille krav til klubbens medlemmer, så man ikke kan spille på mere end ét hold i klubben. Kritiserer beslutningen om afslutningen på holdturneringen inde 2020/21. Om økonomiske problemer i egen klub grundet corona. Spørger til, om man vil måle medlemstal, hvor man tager højde for, at nogen er medlem af mere end én klub? (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, med en kommentar til Asbjørn Nordam. Kommentar om placeringen af generalforsamlingens placering. Om fastholdelse og tennis som helårssport. Svar til Lars Abat om dobbelt medlemskab (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse, om ”klub i klubben”, om fastholdelse, om frivillighed med afgrænsede opgaver, om ubalancen i dansk tennis (LYD).
 • Malte Thyregod, Solrød, om ligheder mellem badmintonklubber og tennisklubbers udfordringer. Om vigtigheden af, at store klubber hjælper omegnsklubberne (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre, opfordrer til etableringen af et projekt, der skal hedde ”Tennisdanmark skal i balance” (LYD).
 • Lars Abat, Kløvermarken, om frustration over, at man ikke har kunnet komme igennem med en anden åbningsstrategi af tennissporten efter coronanedlukning i vinteren (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, med et direkte svar om DTF’s kamp for genåbning i tæt samarbejde med DIF (LYD).

Dirigenten konstaterer, at bestyrelsens beretningen er taget til efterretning. Herefter blev der holdt et kvarters pause.

3. Appeludvalgets beretning

Appeludvalget var ikke til stede. For appeludvalgets beretning henviste dirigenten til de skriftlige beretninger for 2019 og 2020. Dirigenten og generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Kasseren fremlagde regnskaberne for 2019 og 2020 (LYD)

Debat:

 • Asbjørn Nordam, Skive, spørger til strategi for placering af egenkapital. Spørger også til intern revisorpåtegnelse for regnskab 2020. Spørger til store afvigelser (LYD)
 • Janne Theilgaard, DTF’s kasserer med svar angående interne revisorer (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, siger, at der ikke er en strategi for placering af egenkapital. Idéen tages med videre fra generalforsamlingen.
 • Janne Theilgaard og Emil Bødker, direktør i DTF, svarer fælles på spørgsmål til afvigelser (LYD)

Dirigenten konstaterer, at regnskaberne er godkendt af generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag

5.1 Vedtægtsændringer

Forud for diskussion af vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen klargøres det, at bestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget fra Aalborg (bilag D). Bestyrelsen tilslutter sig ikke ændringsforslaget fra Taarbæk (bilag C).

På vegne af bestyrelsen præsenterede og motiverede formanden bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer (Bilag B). (LYD)

Herfra tages vedtægtsændringsforslaget punkt for punkt. Kun ved protester sættes det til afstemning. På forhånd ligger det fast, at der skal stemmes om forslaget fra Taarbæk angående brug af fuldmagter.

Punkt 1

Til §5. Stk. 2. Den sproglige præcisering ” Valgbare til bestyrelsen er personer, som i en uafbrudt periode på 12 måneder umiddelbart op til afholdelsen af generalforsamlingen har været medlem af en af forbundets medlemsklubber.” vedtages uden kommentarer.

Punkt 2

Til §5. Stk. 2 foreslår bestyrelsen, at reglen om maksimal valglængde på 12 år fjernes. Reglen om selvsupplering foreslås også fjernet. Formanden motiverer (LYD).

Debat:

 • Christian Lunøe, B.93, taler for at bevare reglen om maksimal valglængde på 12 år (LYD).

Dirigenten konstaterer, at der er enighed om, at reglen om selvsupplering fjernes fra vedtægterne. Det er vedtaget. Spørgsmålet om maksimal valgperiode tages der stilling til senere ved afstemning.

Punkt 3

Til §5. Stk. 3. Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Tidligere skulle der 7 medlemmer til. Det vedtages uden kommentarer.

Punkt 4

Til §6. Stk. 2. Der er tale om konsekvensrettelser. Det vedtages uden kommentarer.

Punkt 5

Til §6. Stk. 3-5. Bestyrelsen foreslår ændringer for, hvem der er mødeberettigede, taleberettigede og stemmeberettigede til forbundets generalforsamlinger. Det vedtages uden kommentarer.

Punkt 6

Til §6. Stk. 5. Bestyrelsen foreslår, at der fremover ikke kan stemmes ved fuldmagt. Henrik Thorsøe Pedersen motiverer (LYD).

Vedrørende dette punkt er der et ændringsforslag fra Taarbæk Tennisklub.

5.2 Forslag fra Taarbæk Tennisklub (bilag C)

Mogens Jørgensen, Taarbæk, motiverer (LYD)

Debat:

 • Lars Abat, Kløvermarken, taler for en model med specificerede fuldmagter (LYD)
 • Christian Lunøe, B.93, taler for brugen af fuldmagter – gerne 1 eller 3 (LYD)
 • Lisbeth Morell, Næstved, taler for muligheden for at stemme digitalt (LYD)
 • Asbjørn Nordam, Skive, ønsker, at muligheden for fuldmagter fjernes (LYD)
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, taler for, at man skal møde op for at få indflydelse (LYD)

Dirigenten meddeler, at der vil blive stemt om forslaget senere på generalforsamlingen.

Punkt 7

Til §6. Stk. 7. Bestyrelsen foreslår, at man fremover vælges til bestyrelsen for to år ad gangen frem for fire år ad gangen. I lige år vælges en formand og to medlemmer. I ulige år vælges en kasserer og to medlemmer. Det vedtages uden kommentarer. Beslutningen betyder, at der vil være valg til bestyrelsen senere på generalforsamlingen.

Punkt 8

Til §6. Stk. 8. Forslag om, at det skal være muligt at holde generalforsamlingen elektronisk, hvis det er umuligt at holde den fysisk. Bestyrelsen tilslutter sig formuleringen i ændringsforslaget fra Aalborg Tennisklub. Det vedtages uden kommentarer.

Afstemninger

Afstemning 1: Ved stemme JA afskaffes den maksimale valglængde på 12 år. Ved stemme NEJ beholdes den maksimale valglængde på 12 år. Forslaget blev ikke vedtaget. Der er fortsat en maksimal valglængde til bestyrelsen på 12 år.

Afstemning 2: Ved stemme JA afskaffes muligheden for brug af fuldmagter. Ved stemme NEJ beholdes muligheden for maksimalt 10 fuldmagter. Forslaget vedtages. Der kan ikke længere stemmes ved fuldmagt.

Afstemning 3: Ved stemme JA kan der fremover stemmes ved 1 fuldmagt (forslag fra Taarbæk). Ved stemme NEJ kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Forslaget fra Taarbæk vedtages ikke. Der kan ikke længere stemmes ved fuldmagt.

5.3 Forslag fra Odder Tennisklub og Rødovre Tennisklub (bilag E)

Poul Lundberg, Rødovre, præsenterer forslaget (LYD). Povl Henningsen, Odder, fortsætter præsentation af forslaget (LYD).

Debat:

 • Peder Helmuth Hansen, DTF’s bestyrelse, fremtidsplanerne for dansk tennis skal indarbejdes i det politiske program. Der skabes mere hype om tennis. Bestyrelsen har de seneste to år brugt kræfter på at komme sig efter en hård generalforsamling for to år siden (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse, om rollen som bestyrelsesmedlem i både DTF og Tennis Øst. Taler for en velfungerende bestyrelse og et historisk velfungerende sekretariat. Efterspørger, hvad Space X med Poul Lundberg og Povl Henningsen ønsker at bringe ind i det etablerede tennissystem i Danmark (LYD).
 • Nicolaj Caiezza, KB, taler for, at tennis er inde i en god udvikling. Nævner eksempler. Ønsker klare målsætninger i forbindelse med visioner (LYD).
 • Michael Grube Andersen, DTF’s bestyrelse, takker for oplægget. Ønsker flere miljøer med mere kvalitet i fremtiden. Ønsker et handlingskatalog, der skal sikre, at vi realiserer den gode fremtid i praksis (LYD).
 • Poul Lundberg, Rødovre, kvitterer for bestyrelsens bemærkninger til forslaget. Taler for vigtigheden af kvalitetsklubber med tilbud til alle medlemsgrupper (LYD).
 • Povl Henningsen, Odder, appellerer til, at vi hjælper hinanden med at få skabt spilleglæde, gejst og holdånd (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, om grundene for medlemsvækst. Forsikrer om, at det politiske program vil blive udarbejdet i samarbejde med hele dansk tennis. Nævner begrænsningerne i økonomien (LYD).

Dirigenten opsummerer debatten og spørger forslagsstillerne, om de er enige, at forslaget er behandlet tilfredsstillende. Forslagsstillerne er enige og punktet lukkes.

5.4 Forslag fra Aalborg Tennisklub om padel (bilag F)

Mads Brix, Aalborg, præsenterer og motiverer forslaget (LYD).

Debat:

 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse, er uforstående overfor formuleringen med to muligheder i forslaget fra Aalborg. Han understreger, at DTF’s engagement i padel er et resultat af den interesse som medlemsklubberne har for padel. Padelengagement i DTF drives sammen med DGI i fællesskabet ”Padel i Danmark”. DTF er på linje med de fleste europæiske tennisforbund med sit engagement i padel som en sport, der er særdeles nært beslægtet med tennis. Om vigtigheden af at padel bliver en foreningssport og ikke primært en kommerciel aktivitet (LYD).
 • Mads Brix, Aalborg, med svar til Joakim Thörrings spørgsmål om formuleringen af forslaget med to valgmuligheder. Spørger, hvad vi skal gøre med padelspillere i kommercielle centre, der laver rene padelklubber? Kan disse være medlem i DTF, når de ikke spiller tennis? Hvis disse skal med, må padel skrives ind vedtægterne, mener Mads Brix (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, forklarer, at DTF har rene padelklubber optaget på nuværende tidspunkt. Det har været juridisk vurderet. Der er 28 afarter af tennis registreret under ITF. Vi kan se i medlemstallene, hvor mange der primært spiller padel. Midler fra dem, skal bruges på padel (LYD).
 • Mogens Jørgensen, Taarbæk, er en del charmeret af forslaget fra Aalborg. Efterspørger en skriftlig belysning af debatten, om padel skal være en del af dansk tennis (LYD).
 • Anne-Cathrine Shalmi, HIK, beskriver situationen fra egen flerstrenget forening (fodbold, håndbold og tennis), hvor man har fået en padelbane uden at tage stilling til, hvor den hører til. Så medlemmer fra alle sportsgrene i HIK kan leje padelbanen. Diskussion om padel eller ej savner vi i dansk tennis (LYD).
 • Carsten Højerslev, Holbæk, fortæller om de meget positive erfaringer med tennis side om side med padel i Holbæk. Her er ambitionen at gøre padel tilgængeligt for alle, fordi det var i foreningsregi. Inspirerer omkringliggende klubber. I vinter rykkede tennisspillerne over på padelbanerne, da coronanedlukning umuliggjorde tennisspil. Men da tennisbanerne blev åbnet igen, rykkede tennisspillerne tilbage. I Holbæk skal tennis og padel være ligeværdigt (LYD).
 • Asbjørn Nordam, Skive, takker for den vigtige debat. Debatten skal vi også have i unionerne og i klubberne, for den er vigtig. Ønsker ikke, at engagementet i padel skal tage noget fra tennis (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse, giver Mogens Jørgensen, Taarbæk, ret i, at det kunne være godt med noget skriftligt, der kastede lys over debatten og DTF’s holdning. Indlægget fra Holbæk dækker Joakim Thörrings holdning. Om økonomi i forbindelse med etablering af padelbane. Ønsker og håber, at padel i tennisklubberne vil fungere på samme måde, som tennisbaner udendørs, hvor man har et medlemskab og kan reservere baner (LYD).
 • Martin Jørgensen, Ølstykke, fortæller om egen klubs etablering af padelbaner. ”Hvis alle klubberne i Danmark skifter navn til BYNAVN tennis og padel klub, hvorfor skifter forbundet så ikke navn til Dansk Tennis og Padel Forbund?” spørger han (LYD).
 • Christian Lunøe, B.93, om modellen i Tisvilde, som er en mellemting mellem det kommercielle og den rene foreningstilgang. B.93 som flerstrenget forening kan ikke etablere padel under tennis. Det vil skulle være selvstændigt (LYD).
 • Lars Abat, Kløvermarken, med et eksempel på klubbens erfaringer med at have squash i klubben. Squash-delen blev siden afhændet til kommercielt foretagende. Nu slider en squas-forening med de kommercielle ejere (LYD).
 • Nicolaj Caiezza, KB, siger, at deres udgangspunkt vil være tennis og evt. etablering af padel vil være som supplement til tennisspillernes aktiviteter i klubben (LYD).
 • Michael Grube Andersen, DTF’s bestyrelse, med eksempel fra Tåsinge, som til sidst meldte sig ud af DTF, da padel blev den dominerende sport i klubben (LYD).
 • Joakim Thörring, DTF’s bestyrelse, ser intet juridisk forkert i at fortsætte engagementet i padel uden at ændre forbundets vedtægter og navn. Vil ikke udelukke det på sigt, når padel har vokset sig større (LYD).
 • Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, om finansiering af baner. Padel vil naturligt komme som en del af et kommende politisk program, som skal debatteres i hele landet. Ønsker at tage debatten til efterretning, men at forslaget fra Aalborg ikke skal vedtages (LYD).
 • Carsten Højerslev, Holbæk, med kort input i forhold til om padel er tennis (LYD).

Uden for dagsordenens rækkefølge

Dorte Klüwer genopstiller til bestyrelsen. Ydre omstændigheder gjorde, at hun var nødt til at forlade forsamlingen. Med forsamlingens godkendelse gav dirigenten Dorte Klüwer lov til at begrunde sit ønske om at genopstille forud for valghandlingerne senere i dagsordenen (LYD).

Debatten om padelforslag fra Aalborg fortsætter

Bestyrelsen tilkendegiver, at hvis forslaget vedtages, så vil man ikke afvikle sit engagement i padel. Så vil man vælge anden halvdel af forslaget. Men bestyrelsen ønsker ikke at få det pålagt på generalforsamlingen og ønsker derfor forslaget nedstemt.

Dirigenten sætter forslaget til afstemning. Forslaget blev ikke vedtaget.

6. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget

Kasseren præsenterede budgettet. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det foreslås, at satserne i lighed med 2019 bliver et grundgebyr på 500,- kr. for de første 50 medlemmer og 59,34 kr. pr. medlem derudover. Hertil kommer 4,87 kr. til DIF’s kollektive forsikring.

Budget og kontingent blev godkendt uden bemærkninger.

7. Overrækkelse af legater og hæderspriser

Da generalforsamlingen både var for 2020 og 2021 skulle flere af priserne uddeles to gange.

Årets Tennisklub 2019

Næsby Tennisklub blev kåret til Årets Tennisklub 2019. Michael Grube Andersen motiverede kåringen. FTU’s formand Kai Holm modtog prisen på vegne af Næsby, der ikke var til stede.

Mogens Pagh-Pokalen 2019

Henrik Maris annoncerede vinderen, som var HIK. Anne-Cathrine Shalmi modtog prisen for HIK.

Årets ildsjæl 2020

Prisen blev uddelt i 2020 udenfor generalforsamlingen. Vinder blev Frits Rasmussen, Ribe Tennis Klub. Simon Dahl Verner motiverede valget af Frits Rasmussen.

DTF’s ærestegn – Waage Petersens æresetui

Ærestegnet gik til Troels Ravn Klausen. David Servé, formand i JTU, modtog æresetuiet på vegne af Troels Ravn Klausen, der ikke var til stede.

Årets Tennisklub 2020

Stavtrup IF Tennis blev kåret til Årets Tennisklub 2020. Simon Dahl Verner motiverede kåringen. Simon Dahl Verner modtog prisen på vegne af Stavtrup, der ikke var til stede.

Mogens Pagh-Pokalen 2020

Henrik Maris annoncerede vinderen, som var KB. Nicolaj Caiezza modtog prisen for KB.

Årets ildsjæl 2021

Jytte Majcherek, Albertslund Tennisklub, blev tidligere på måneden overrasket i sin egen klub af DTF’s formand med nyheden om, at hun var kåret til Årets ildsjæl 2021. Henrik Thorsøe Pedersen motiverede kåringen for forsamlingen. Jytte Majcherek var til stede og modtog blomster og klapsalver.

8. Valg til bestyrelsen

Da vedtægtsændringerne, som angik valgperioder, blev vedtaget, var der valg til tre pladser i bestyrelsen: To menige bestyrelsesmedlemmer og en kasserer.

Alle tre bestyrelsesmedlemmer på valg genopstillede. Ingen andre kandidater stillede op.

 • Janne Theilgaard blev valgt som kasserer for 2021 og 2022
 • Dorte Klüwer blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2021 og 2022
 • Peder Helmuth Hansen blev valgt til bestyrelsesmedlem for 2021 og 2022

9. Valg Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for hver 1 år

Dirigenten anså Christian Kurt Nielsen som genvalgt på generalforsamlingen for 2020 med forsamlingens accept, da Christian Kurt Nielsen havde taget rollen på sig i de forløbne år, hvor der ikke var blevet afholdt generalforsamling.

Søren Arentoft var på valg for 2021, 2022 og 2023. Bestyrelsen foreslår genvalg. Søren Arentoft blev valgt med klapsalver.

Appeludvalget er herefter sammensat på følgende måde:

 • Jørgen Torpe Kann – valgt for 2019, 2020 og 2021.
 • Christian Kurt Nielsen- valgt for 2020, 2021 og 2022.
 • Søren Arentoft – valgt for 2021, 2022 og 2023.

Suppleant: Bestyrelsen foreslog genvalg af Troels Bay Simonsen for 2021. Vedtaget med klapsalver.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år

Bestyrelsen foreslog genvalg af Steffen Wanscher og Kristian Danstrup som revisorer og af Oddbjørn Unset som revisorsuppleant. Vedtaget med klapsalver.

11. Eventuelt

 • Peder Helmuth Hansen, DTF’s bestyrelse, takker for valget. Opfordrer til at alle tænker på det fælles bedste i alle handlinger. Konflikter tager meget tid og kræfter fra andre opgaver (LYD).

Afslutning

Henrik Thorsøe Pedersen, DTF’s formand, takker forsamlingen for debatten. Takker også dirigenten (LYD).

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.