Svar til Pia Vedel Ankersens tilbagetrædelse som JTU-formand

Af Henrik Thorsøe Pedersen (formand i DTF), Thomas Kønigsfeldt (næstformand i DTF), Jan Winther (kasserer i DTF), Kai Holm (bestyrelsesmedlem i DTF og formand for FTU), Lars Gulmann (bestyrelsesmedlem i DTF og formand for SLTU), Joakim Thörring (bestyrelsesmedlem i DTF og formand for KTU) og Henrik Maris (bestyrelsesmedlem i DTF).

Dansk Tennis Forbunds (DTF) øvrige bestyrelse tager til efterretning, at Pia Vedel Ankersen trækker sig som formand for JTU og dermed som bestyrelsesmedlem i DTF. I den forbindelse har Pia Vedel Ankersen skrevet en otte sider lang begrundelse med en heftig kritik af forholdene i DTF.

Tennissporten i Danmark har udfordringer, men også muligheder for en positiv udvikling, som vi på mange måder er på rette vej med. I det seneste år har vi vedtaget en ny holdturneringsstruktur, som vi tror rigtig meget på. DTF er begyndt at arbejde decentralt med en udvalgsstruktur, der sikrer større faglighed i beslutninger og implementeringer. DTF Klubudvikling er udvidet personalemæssigt og har udviklet en mængde nye tilbud til gavn for klubberne så som fokuskurser og trænerhus.

Udfordringerne kan kun løses med samarbejde og et langt sejt træk. Vi ved, at der hver dag bliver gjort et kæmpe stykke arbejde ude i unionerne og klubberne, og det er vores fornemmeste opgave at understøtte det.

Der er ingen tvivl om, at samarbejdet mellem Pia Vedel Ankersen på den ene side og den øvrige bestyrelse og DTF’s sekretariat på den anden side har ikke været optimalt en længere periode.

Tennis i Danmark er ikke tjent med en sådan situation. Derfor ser vi meget frem til at starte på en frisk og indgå i et frugtbart samarbejde med den kommende nye formand for JTU. Vi kan da igen koncentrere os om arbejdet med i endnu højere grad at udvikle spændende aktiviteter i dansk tennis i samarbejde med unioner og klubber.

Strategi i dansk tennis

DTF’s strategi er formuleret i det politiske program for 2016-2020. Desuden har DTF forpligtet sig over for DIF til at arbejde med tre strategiske spor:

  1. Flere voksne skal spille tennis
  2. Flere kvinder (og piger) skal spille tennis og motiveres til politisk engagement i tennissporten
  3. Talentudvikling i talentmiljøer, der skal sikre udvikling af tennisspillere på internationalt niveau.

Arbejdet med de strategiske spor tog udgangspunkt i en SWOT analyse, en forbundsanalyse og tilgængelige data. Der blev derefter afholdt en række møder med DIF’s konsulent om DIF’s forventninger og DTF’s ønsker, som efterhånden udmøntedes i det udkast til strategiaftale, der blev fremsendt af DTF’s bestyrelse (i enighed) og senere godkendt af DIF’s bestyrelse. At der skulle have foreligget udgaver, der blev dumpet af DIF er simpelt ikke korrekt.

Udvalgsstruktur og forpligtelser

Fra 2017 er man i DTF begyndt at arbejde med en udvalgsstruktur, hvor turneringsudvalg og eliteudvalg med flere diskuterer og gennemarbejder forslag og anbefalinger, der sendes videre til bestyrelsen, ligesom udvalgene er med til at påvirke implementeringen af bestyrelsens beslutninger. Udvalgsstrukturen – hvor der i øvrigt er jysk repræsentation i alle udvalg – skal sikre, at beslutninger tages på et solidt fagligt grundlag under hensyntagen til forholdene på tværs af Danmark. I og med at strukturen med udvalg er ny, er det naturligt at udvalgene har skulle bruge tid på at finde deres ståsted. Der er vi ved at være, og det vil smitte positivt af på det fremtidige udvalgsarbejde.

Påstanden fra Pia Vedel Ankersen om, at alle beslutninger i DTF tages uden hensyntagen til JTU, kan vi overhovedet ikke genkende. På daglig basis er der et godt samarbejde med JTU’s administrative medarbejder og medlemmer af JTU’s bestyrelse.

Imidlertid har Pia Vedel Ankersen ikke deltaget i et bestyrelsesmøde siden 26. september 2017. Af bestyrelsens forretningsorden fremgår det, at bestyrelsesmøder foregår i Brøndby med mindre bestyrelsen beslutter noget andet. Det har ikke afholdt tidligere JTU-formænd fra at deltage.

Det er korrekt, at Pia Vedel Ankersen har fået en anmærkning for at have overtrådt sin tavshedspligt ved at inddrage JTU’s bestyrelse i DTF’s bestyrelses interne anliggender. Den anmærkning er helt i overensstemmelse med almindelig bestyrelsespraksis, hvor materiale, der behandles på bestyrelsesmøder, og interne mails i bestyrelsen er fortrolige. Anmærkningen er også i overensstemmelse med forretningsordenen for DTF’s bestyrelse, hvor der står (understregning er vores):

6 Bestyrelsesmedlemmers roller og ansvar på møderne.
Stk. 1. Det påhviler alle bestyrelsesmedlemmer ved udøvelsen af deres hverv at virke for dansk tennis og Dansk Tennis Forbunds interesser. Dette gælder også unionsformændene, som ved bestyrelseshvervet kan og skal bruge sin erfaring fra unionsarbejdet, men ikke varetage deres respektive unioners evt. særlige interesser.

Samarbejde med DGI

Arbejdet med at koordinere og ensrette tilbuddene i DGI og DTF foregår i koordinationsudvalget, hvor der sidder både politisk og administrative ansvarlige for begge organisationer. I Bevæg dig for livet-samarbejdet arbejdes der for at minimere uhensigtsmæssige dobbeltudbud, og der gøres der klare fremskridt så som samarbejdet om vækstaftaler og Tennissportens Dag.

I en periode var der et køligt samarbejdsklima de to organisationer imellem, efter at Pia Vedel Ankersen offentligt var ude med en bredside mod Mogens Spangenberg, der er formand for DGI-Tennis. Det gode samarbejdsforhold er nu genoprettet. Men det har kostet en del kræfter, som kunne have været anvendt bedre på at gå i gang med det egentlige arbejde om at ensrette flere tilbud.

Kontingentmyter

Diskussion af kontingentpriser og forholdet mellem priserne i DGI kontra DTF er helt relevant. Der er dog noget misledende i Pia Vedel Ankersens sammenligner af kontingentpriser mellem DGI og JTU/DTF. Der er forskellige priser fra landsdel til landsdel i DGI, og Pia Vedel Ankersen bruger konsekvent priserne fra den billigste (jyske) landsdel til sine sammenligninger.

I DGI Østjylland koster det rigtig nok 6 kroner per medlem. Dog er der i DGI Østjylland en minimumopkrævning på 300 kroner. Anderledes forholder det sig i andre landsdele, som man kan se af tabellen herunder.

Organisation Stykpris ved 30 medlemmer Stykpris ved 100 medlemmer Stykpris ved 101 medlemmer Stykpris ved 150 medlemmer
DGI Østjylland 10,00 6,00 6,00 6,00
DGI Vestjylland 30,00 12,00 28,71 19,33
DGI Sydvest 34,67 16,00 15,92 13,33
JTU/DTF 16,67 51,39 51,79 65,18

Som man kan se af regnestykket, er det mange steder billigere for en mindre klub at være med i JTU/DTF. For større klubber bliver prisen per medlem højere hos JTU/DTF end hos DGI. Men så har klubberne også en størrelse, hvor de må formodes at kunne udnytte de ekstra kerneydelser hos DTF så som holdturnering

Ny holdturneringsstruktur

I den nye holdturneringsstruktur er der en række forbedringer herunder flere klubber repræsenteret i divisionerne, større fokus på det sociale aspekt og flere kvinder på holdene. Beslutningen om, at kvindeholdene lige som herreholdene skal bestå af fire spillere, er truffet på baggrund af 18 klubmøder fordelt rundt i landet og en spørgeskemaundersøgelse med over 300 besvarelser. Dette forarbejde foregik i 2015 og 2016.

I DTF er vi overbevist om, at den nye holdturneringsstruktur er en styrkelse. At der fremover vil være fire spillere på et kvindehold, ligesom der er på et herrehold, er et udtryk for ligeværd mellem kønnene og deres turneringer. Strukturen er ikke kun lavet til nutiden, men også til fremtiden, hvor flere forhåbentlig vil spille holdkampe. Den nye struktur skal være med til at udvikle – ikke afvikle – tennis i Danmark.

Holdturneringen er en turnering, hvor det sociale aspekt er den vigtigste ingrediens. Efter vores bedste overbevisning er man ikke et hold, hvis man kun er to. Og hold med tre spillere giver meget uhensigtsmæssig ventetid til holdkampene. Derfor er fire det logiske antal. Vi ved, at det i øjeblikket kan være en udfordring for visse klubber at samle det fornødne antal kvinder til et hold. Derfor vil der også være mulighed for holdfællesskaber klubberne imellem.

Unionerne kan frit lave alternative turneringsformater, som skræddersys til lokale behov.

Digital strategi

DTF’s digitale strategi har resulteret i en helt ny og tidssvarende hjemmeside for DTF. Ligeledes er der opgraderet på datasikkerhed, så DTF allerede er klar til den skrappere persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018. Og i løbet af i foråret kommer vi i mål med det nye ”tournament software”, der kommer til at gøre livet nemmere og sjovere for turneringsarrangører, forældre og spillere på alle niveauer.

Der har aldrig været tale om en ”forfejlet it-strategi”, der var ”kørt af sporet”, som Pia Vedel Ankersen hævder. Tværtimod er hele den digitale strategi ved at være kørt i mål.At DTF’s formand skulle have købt it-programmer med videre er decideret usandt. DTF’s digitale strategi blev sat i gang under DTF’s tidligere direktør, som dermed har stået for indkøb.

Ved ønske om yderligere kommentarer eller oplysninger henvises til formanden, Henrik Thorsøe Pedersen, htp@tennis.dk eller 28 60 60 40.