Orientering fra DTF’s bestyrelse

Af bestyrelsen i Dansk Tennis Forbund, 9. juli 2024

På Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 16. marts blev der skiftet ud på tre poster i den ni personer store bestyrelse – herunder en udskiftning på formandsposten.

Siden har den nye bestyrelse været samlet til fire bestyrelsesmøder, ligesom der er igangsat udvalgsarbejde om kontingentstruktur, analyser af Tennisdanmark, og så er dialogen med Dansk Padel Forbund og DIF blevet genoptaget.

Derfor vil vi i bestyrelsen gerne give en status på indsatserne inden sommerferien for alvor rammer os. Vi vil berøre følgende fem emner, som er nogle er dem, der har fyldt mest i bestyrelsen siden generalforsamlingen:

  • Etablering af det gode samarbejde og fordeling af ansvarsområder
  • Kontingentudvalg med unionerne
  • Fælles børneindsats med DGI
  • Undersøgelse og analyse til strategisk retning
  • Dialog med Dansk Padel Forbund og DIF

Etablering af det gode samarbejde og fordeling af ansvarsområder

Med en ny bestyrelse har det været en stor prioritet at ’finde hinanden’ i bestyrelsesrummet. Et frugtbart arbejde kræver en god forventningsafstemning og skabelsen af en fælles platform, som kan lede til etablering af et godt og konstruktivt samarbejde.

Et led i den proces har også været at klarlægge de enkelte bestyrelsesmedlemmers interesseområder. På skuldrene af det er der fordelt politiske ansvarsområder. Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder finder du her.

I den indledende fase har bestyrelsen også drøftet, hvor vægten i bestyrelsens indsatser skal ligge. Der igangsættes en særlig fokus på at få flere børn til at spille tennis i foreninger, og på et analysearbejde, som skal give et bedre overblik over sportens ve og vel på tværs af landet. Mere om disse to punkter senere.

Kontingentudvalg med unionerne

På generalforsamlingen var der opbakning til et forslag fra FTU om, at der nedsættes et kontingentudvalg med deltagelse af DTF og de tre unioner. Der var stor enighed om, at der er brug for en ny kontingentstruktur. Men ingen af forslagene på generalforsamlingen opnåede 50 procents opbakning.

Kontingentudvalgsarbejdet er i gang. Fra DTF’s bestyrelse er der deltagelse af formand Christian Lunøe, kasserer Joakim Thörring og Martin Ravnholt, samt direktør Emil Bødker.

I udvalget er der enighed om, at man især ser på kontingentstrukturen med udgangspunkt i forbedringer for de små og mellemstore klubber.

Konkret har udvalget haft to møder, hvor forskellige modeller er blevet diskuteret og regnet i gennem. Efter seneste møde er det aftalt, at unionerne kommer med input, hvorefter DTF har bolden i forhold til at komme med ét bud, der så drøftes efter sommerferien.

Ambitionen er at have et løsningsforslag klar i god tid inden årsskiftet, så klubberne har tid til at tygge på det og melde tilbage inden en generalforsamling i marts 2025.

Fælles børneindsats med DGI

De seneste ti år har DTF og DGI arbejdet sammen under visionen Bevæg dig for livet – tennis. Voksne har været den primære målgruppe. Og her er det lykkedes at opnå en væsentlig medlemsfremgang blandt andet takket være koncepterne Voksenintro og Tennissportens Dag.

De seneste år har det samtidig været tydeligt, at det ikke på samme måde er gået fremad, når det gælder om at få børnene ind i tennisklubberne og give dem lyst til at blive der. Derfor bliver børn det næste store fokusområde.

Bevæg dig for livet-visionen når sin slutning ved årets udgang. Vi arbejder derfor frem mod, at vi fra starten af 2025 for alvor kan sætte gang i de nye initiativer rettet mod børn.

Ligesom med Bevæg dig for livet bliver det i et tæt samarbejde med DGI. Arbejdet er sat i gang. Det gælder både på det politiske og ledelsesmæssige plan i styregruppen for DTF/DGI-samarbejdet. Men det gælder også på medarbejderniveau, hvor alle ansatte, der arbejder med tennis, padel og pickleball i DGI, DTF og unionerne har mødtes til fælles seminar.

Vi ser rigtig meget frem til også at involvere vores mange engagerede klubber, så alle gode kræfter i Tennisdanmark kan stå sammen om at få flere børn til at spille tennis.

Undersøgelse og analyse til strategisk retning

I bestyrelsen ønsker vi, at retningen og strategien for Dansk Tennis Forbund tager udgangspunkt i konkret viden.

Til at starte med har bestyrelsen indsamlet og gennemgået tilgængelige data for at have et fælles udgangspunkt. Det har drejet sig om mange forskellige emner såsom udvikling i turneringsdeltagelse, medlemsdemografi, udvikling i medlemstal og disses geografiske fordeling.

Hen over efteråret bliver der iværksat en undersøgelse, som kommer til at inddrage klubber i alle størrelser og alle egne af landet. DTF-klubberne får mulighed for at give tanker og holdninger til en fremtidig retning til kende. Det er vigtigt for bestyrelsen, at vi får inddraget så mange som muligt i processen.

Kombineret med de i forvejen indsamlede data skal undersøgelsen være med til at danne et fælles strategisk fundament for Dansk Tennis Forbund. Vi ser frem til at fortælle mere om undersøgelsen, når processen er på plads.

Dialog med Dansk Padel Forbund og DIF

Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund har igen sat gang i den gode dialog. Ligesom tidligere er det i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Fra DTF deltager formand Christian Lunøe, padelansvarlig i bestyrelsen Joakim Thörring og direktør Emil Bødker.

Der har været et konstruktivt møde, hvor dialogen fremadrettet er blevet diskuteret. Den dialog fortsætter efter sommerferien. Alle er enige om, at der skal findes den bedst mulige, samlede organisatoriske løsning for padelsporten i Danmark.

God sommerferie

I DTF’s bestyrelse bestræber vi os på i højere grad at være inddragende og gøre det tydeligt, hvad bestyrelsen er optaget af. Vi håber, at vi når et stykke af vejen med dette skriv.

Derudover ønsker vi alle en herlig sommer med masser af tennis, padel og pickleball.