Se alle tallene: Vi blev flere i DTF for syvende år i træk

  • Seneste offentliggørelse viser, at Dansk Tennis Forbund havde 77.975 medlemmer i 2023.

  • Det syvende år i træk med vækst, og DTF er nu 21.660 flere medlemmer end i lavpunktet i 2016.

  • Fra 2022 til 2023 oplever padel stor vækst, mens der er et mindre fald i antallet af tennisudøvere, som primært skyldes 14 færre klubber i DTF.

  • Der er tilbagegang for de yngste på 0-12 år, mens alle øvrige aldre oplever fremgang.

Onsdag offentliggjorde Danmarks Idrætsforbund og DGI de officielle medlemstal i idrættens verden for 2023. De viser, at medlemstallet i Dansk Tennis Forbund er steget for syvende år i træk. Således er det samlede medlemstal opgjort til 77.975.

I denne artikel går vi i dybden med tallene. Vi ser på fordelingen mellem tennis- og padelspillere, samt udviklingen i alder, unionernes medlemstal, og køn.

I artiklen sammenligner vi medlemstal fra tre specifikke år. Det er det seneste medlemstal for 2023. Det er medlemstallene for det foregående år, 2022. Og så er det medlemstallet for 2016.

I 2016 havde DTF sit laveste medlemstal siden 1980. Året er derfor en god indikator for, hvad vej det er gået siden da. Derudover startede Bevæg dig for livet-projektet i 2015, så på den måde fungerer 2016 også som en slags nulpunktsmåling for Bevæg dig for livet – Tennis.

Denne artikel beskæftiger sig udelukkende med medlemmer hos Dansk Tennis Forbund. Nederst finder du links til artikler om tennis- og padeltallene på tværs af DTF og DGI – det såkaldte unikke medlemstal.

Totaler og antal klubber

Det totale medlemstal i Dansk Tennis Forbund er fra 2022 til 2023 steget med 1.470 medlemmer. Sammenligner mand med 2016 er der tale om en stigning på 21.660 medlemmer, hvilket svarer til 38,5 procent.

Medlemstal i DTF

Årstal Medlemstal
2016 56.315
2022 76.505
2023 77.975
Udvikling 21.660
Udvikling % 38,5%

En faktor, der kan betyde meget for udviklingen i medlemstallet for et specialforbund som DTF, er foreninger, der melder sig ind eller ud af forbundet.

Dansk Tennis Forbund havde i 2022 286 medlemsklubber. Det tal var faldet til 272 i 2023. Dermed er det nogenlunde på niveau med tallet fra 2016, hvor der var 275 foreninger med i DTF.

Antal foreninger

Årstal Antal klubber
2016 275
2022 286
2023 272

Et fald i antallet af foreninger kan naturligvis skyldes flere udmeldelser end indmeldelser. Men det kan også skyldes, at to klubber lægger sig sammen, eller at en klub lukker.

Når antallet af foreninger falder, samtidig med at det samlede medlemstal stiger, giver det en endnu større gennemsnitlig medlemsfremgang for den enkelte klub.

Tennis og padel

Dansk Tennis Forbund organiserer både tennis og padel. I medlemsopgørelsen for 2023 står 60 foreninger opgjort til at have padel som aktivitet. Det svarer til 22 procent af alle DTF-klubber. De 60 klubber er en stigning på fire fra året før.

Fordeling mellem tennis- og padelmedlemmer i DTF i 2023 fordelt på alder

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
Tennis 8.836 7.610 3.818 28.688 18.403 67.355
Tennis % 94,4% 86,9% 77,5% 80,9% 94,7% 86,4%
Padel 521 1.151 1.109 6.799 1.040 10.620
Padel % 5,6% 13,1% 22,5% 19,2% 5,4% 13,6%

Ud af Dansk Tennis Forbunds 77.975 medlemmer spiller de 67.355 primært tennis. Medlemsskaren består af 86,4 procent tennis og 13,6 procent padel.

Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt. Det er den enkelte klubs vurdering ved indberetning.

Aldersfordeling totalt

Alle aldersgrupper på nær én er gået frem i DTF, hvis man sammenligner med tallene i 2016. Der er ikke de store udsving i de enkelte alderskategorier fra 2022 til 2023.

Tornen i øjet er de yngste medlemmer op til 12 år. Her er medlemstallet gået tilbage med næsten seks procent i forhold til år 2016.

Bevæg dig for livet – Tennis har haft et fokus på at tiltrække voksne medlemmer. Det må siges at være lykkedes. DGI og Dansk Tennis Forbund har aftalt, at der sammen skal søsættes et stort ungdomsfokus fra 2025, når Bevæg dig for livets projektperiode er overstået.

Aldersfordeling for alle DTF-medlemmer

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2016 9.944 6.272 2.275 22.508 15.316 56.315
2022 9.484 8.631 4.315 34.533 19.451 76.505
2023 9.357 8.761 4.927 35.465 19.435 77.975
Udvikling -587 2.489 2.652 12.957 4.119 21.660
Udvikling % -5,9% 39,7% 116,6% 57,6% 26,9% 38,5%

I 2016 opgjorde man medlemstal i lidt færre alderskategorier end i 2022 og 2023. Vi benytter os af alderskategorierne fra 2016 for at kunne sammenligne på tværs af årene. 

Aldersfordeling for tennis

Med to sportsgrene i folden er det relevant også at se på de tennismedlemmer for sig og padelmedlemmer for sig.

Totalt set er der kommet 11.040 flere tennismedlemmer siden 2016. Det svarer til en stigning på knap 20 procent, som vil være blandt de absolut bedste på tværs af alle sportsgrene i perioden.

Procentmæssigt er væksten allerstørst hos ungseniorerne i alderen 19-24 år. Her er der en enorm stigning på 67,8 procent. Modsat er det ikke rar læsning at kigge på medlemstallene i alderen 0-12 år. Her er der en tilbagegang på 11,1 procent.

For de øvrige alderskategorier er stigningen nogenlunde jævn med mellem 20 og 28 procent.

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2016 9.944 6.272 2.275 22.508 15.316 56.315
2022 9152 7.853 3.651 29.320 18.794 68.770
2023 8836 7.610 3.818 28.688 18.403 67.355
Udvikling -1.108 1.338 1.543 6.180 3.087 11.040
Udvikling % -11,1% 21,3% 67,8% 27,5% 20,2% 19,6%

Fra 2022 til 2023 er der sket et fald på 1.415 tennismedlemmer. Tallet passer i grove træk med de medlemmer, der mistet ved tilbagegangen i antallet af medlemsklubber. Men samtidig er det en indikator op, at der stagnation i antallet af tennismedlemmer.

Aldersfordeling for padel

Opgørelsen for 2023 er tredje gang, hvor padel tælles som en selvstændig aktivitet. Derfor ser vi kun på udviklingen over det seneste år.

Antallet af padelmedlemmer i DTF er steget med 2.885 svarende til 37,3 procent. Ligesom med tennis er stigningen størst i alderskategorien 19-24. Den største medlemsgruppe er spillerne i alderen 25-59 år. Der er også her, at der er den mindste procentvise stigning.

De øvrige kategorier har også flotte stigninger. Det er værd at bemærke, at 1.672 juniorer er medlem af en padelklub under Dansk Tennis Forbund, hvor de nyder godt af foreningslivet.

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2022 351 798 666 5.242 678 7.735
2023 521 1.151 1.109 6.799 1.040 10.620
Udvikling 170 353 443 1.557 362 2.885
Udvikling % 48,4% 44,2% 66,5% 29,7% 53,4% 37,3%

Medlemsfordeling på unioner

Dansk Tennis Forbund har tre unioner. Medlemsskaren er de tre unioner er meget forskellig.

Fyns Tennis Union er klart mindst. Med sine 4.629 medlemmer udgør FTU kun 5,9 procent af det samlede medlemstal i DTF. De enkelte klubber på Fyn er også mindre end i resten af landet. En klub i FTU havde i 2023 i gennemsnit 154,3 medlemmer.

Jyllands Tennis Union ligger i midten, hvad angår medlemstal. JTU’s 22.798 medlemmer svarer til lige under 30 procent af det samlede tal. Den jyske union består af relativt mange foreninger; 118 i alt. Det giver en gennemsnitlig klubstørrelse på 193,2.

Tennis Øst er størst både hvad angår samlet medlemstal, antallet af klubber og det gennemsnitlige medlemstal for hver klub. Den østlige union står for to tredjedel af alle medlemmer med et tal på 50.426. Den gennemsnitlige klubstørrelse på 410 trækkes op af tre giganter i form af HIK, KB og B.93 samt en række klubber omkring 1000 medlemmer stykket.

FTU JTU Tennis Øst DTF
2016 4.134 15.350 36.831 56.315
2022 5.200 23.046 48.259 76.505
2023 4.629 22.798 50.426 77.975
Andel 23 i % 5,9% 29,2% 64,7% 100,0%
Udvikling 495 7.448 13.595 21.660
Udvikling % 12,0% 48,5% 36,9% 38,5%
Foreningstal i 2023 30 118 123 272
Gns. Antal medl. 154,3 193,2 410,0 286,7

*En enkeltmedlemsklub, DGF Flensborg med 122 medlemmer, ligger i opgørelsen for 2023 uden for de tre unioner.

Alle tre unioner har oplevet medlemsvækst i perioden fra 2016 til 2023, mens antallet af klubber har været tæt på status quo.

Når man kigger på væksten, ligger Jyllands Tennis Union i spidsen. JTU er vokset med 7.448 medlemmer svarende til enorme 48,5 procent på syv år. Med en stigning på 36,9 procent følger Tennis Øst også rigtig godt med.

Hos Fyns Tennis Union har væksten ikke haft samme fart. I FTU er de blevet 495 flere medlemmer svarende til 12 procent.

Unioner og alder

Kigger man på aldersfordelingen og medlemsudviklingen i hver af de tre unioner, går et mønster igen, som også blev set på landsplan. Der er tilbagegang i alle tre unioner blandt de yngste medlemmer op til 12 år, mens alle øvrige aldersgrupper har haft fremgang siden 2016.

Medlemsudvikling i FTU fordelt på alder

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2016 623 510 169 1.534 1.298 4.134
2022 553 648 317 2.142 1.540 5.200
2023 444 556 306 1.850 1.473 4.629
Udvikling -179 46 137 316 175 495
Udvikling % -28,7% 9,0% 81,1% 20,6% 13,5% 12,0%

Procentuelt er Fyn hårdest ramt på de yngste medlemmer med en tilbagegang på 28,7 procent. Fremgangen har været mest imponerende hos de unge seniorer på 19-24 år og i det store voksensegment fra 25-59 år.

Medlemsudvikling i JTU fordelt på alder

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2016 2.060 1.830 858 6.108 4.494 15.350
2022 2.091 2.615 1.688 10.653 5.999 23.046
2023 1.990 2.641 1.840 10.407 5.920 22.798
Udvikling -70 811 982 4.299 1.426 7.448
Udvikling % -3,4% 44,3% 114,5% 70,4% 31,7% 48,5%

JTU har både i reelle tal og procentuelt tabt færrest i aldersgruppen 0-12 år. I alle øvrige kategorier ligger stigningen på mere end 30 procent.

Medlemsudvikling i Tennis Øst fordelt på alder

0-12 13-18 19-24 25-59 60+ Total
2016 7.261 3.932 1.248 14.866 9.524 36.831
2022 6.859 5.388 2.312 21.767 11.933 48.259
2023 6.917 5.539 2.773 23.166 12.031 50.426
Udvikling -344 1.607 1.525 8.300 2.507 13.595
Udvikling % -4,7% 40,9% 122,2% 55,8% 26,3% 36,9%

Procenterne hos Tennis Øst ligner en del dem fra JTU. Den største forskel er i den store gruppe for 25-59 år, hvor Tennis Øst må ”nøjes” med en stigning på 55,8 procent, mens JTU topper den med 70,4 procent.

Kønsfordeling

Dansk Tennis Forbunds medlemmer fordeler sig i 2023 med 37,4 procent hunkøn og 62,6 procent hankøn. På trods af den store vækst i det samlede medlemstal har kønsfordelingen stort set ikke ændret sig siden 2016. Men skal ud i decimalerne for at se forskellene.

Herrer Damer Andet Total Andel herrer Andel kvinder
2016 35.165 21.150 0 56.315 62,4% 37,6%
2022 47.697 28.717 91 76.505 62,3% 37,5%
2023 48.808 29.137 30 77.975 62,6% 37,4%
Udvikling 13.643 7.987 30 21.660
Udvikling % 38,8% 37,8% 38,5%

*2022 var første år, at det var muligt at registrere medlemmer i kønskategorien ”Andet”.

Alder og køn

Selvom den procentvise stigning fra år 2016 til 2023 for de to køn ligger meget tæt på hinanden, er der forskelle på, hvilke alderskategorier, der bidrager mest til væksten.

For både hun- og hankøn gælder det, at der er nedgang hos de 0-12-årige og fremgang i alle andre aldre.

Damer og piger

0-12 13-18 19-24 25-59 60+
2016 4.314 2.900 794 8.076 5.066
2022 4.118 3.797 1.611 12.511 6.680
2023 3.875 3.732 1.607 13.286 6.637
Udvikling -439 832 813 5.210 1.571
Udvikling % -10,2% 28,7% 102,4% 64,5% 31,0%

I procenttal er det de voksne over 25 år, der driver væksten hos kvinderne. Hos juniorerne står det værre til hos pigerne, end hos drengene.

Pigerne har det største fald hos de 0-12-årige, mens stigningen i kategorien 13-18 år er flotte 28,7 procent, som dog er mindre end drengene i samme kategori.

Herrer og drenge

0-12 13-18 19-24 25-59 60+
2016 5.630 3.372 1.481 14.432 10.250
2022 5.366 4.834 2.704 22.022 12.771
2023 5.482 5.029 3.320 22.179 12.798
Udvikling -148 1.657 1.839 7.747 2.548
Udvikling % -2,6% 49,1% 124,2% 53,7% 24,9%

Faldet blandt de yngste drenge er på beskedne 2,6 procent. Til gengæld har der været vild vækst i kategorien 13-18 år og især 19-24 år.


Fakta, metode og links

Ligesom tennis og padel kræver en god teknik, er der også masser af tekniske detaljer omkring opgørelsen af medlemstal. Det er DIF og DGI, som kvalitetssikrer opgørelsen. Metoden går på tværs af alle idrætter i Danmark.

  • For at blive talt med i medlemstallet for 2023 skal et medlem være meldt ind i den pågældende i mindst tre måneder i løbet af året.
  • Opgørelsen for 2023 er tredje gang, hvor padel tælles som en selvstændig aktivitet.
  • Et padelmedlem i en kombineret tennis- og padelklub kan også godt både spille tennis i klubben, ligesom et tennismedlem også kan spille padel. Medlemmerne indskrives for deres primære idræt. Det er den enkelte klubs vurdering ved indberetning
  • Er man medlem af to forskellige foreninger under DTF, vil man tælle for to i opgørelsen. Udbredelsen af dobbeltmedlemmer kendes ikke.
  • Pickleball er ikke en del af medlemsopgørelsen som selvstændig aktivitet i 2023.

Links