3 vigtige emner for dansk tennis og padel

På generalforsamlingen 18. marts præsenterede DTF’s bestyrelse tre vigtige punkter, der vil fylde meget i den kommende tid. Det drejer sig om en opdatering på samarbejdet med DGI, en proces omkring fremtidens organisering og struktur for tennis og padel i Danmark, samt et udspil til en ny kontingentmodel fra Dansk Tennis Forbund. Inddragelse af klubber og unioner er essentielle i det videre arbejde.

På Dansk Tennis Forbunds generalforsamling den 18. marts blev der under bestyrelsens beretning brugt tid på andet end at skue tilbage på året 2022.

Der blev også tid til at se fremad. Bestyrelsen præsenterede tre punkter med særlig stor betydning for medlemsklubberne. De tre punkter præsenteres herunder i hvert sit kapitel. Kapitlerne læses bedst i nævnte rækkefølge:

  • Samarbejde med DGI
  • Organisering og struktur
  • Nyt kontingentudspil

Samarbejde med DGI

Bestyrelsesmedlem Peder Helmuth Hansen sidder med i styregruppen for samarbejdet mellem DGI Tennis & Padel og Dansk Tennis Forbund. Han gav forsamlingen en status på samarbejdet med DGI.

Som det blev meldt ud den 20. december, lykkes det ikke for DGI og DTF at skabe et fælles kontingent. I samme ombæring blev det annonceret, at ordningen med frikontingenter udløber med udgangen af 2023, og altså ikke forlænges.

Ved udmeldingen i slutningen af sidste år blev det også lovet, at de to organisationer kunne præsentere en alternativ model senest ved DTF’s generalforsamling. Trods en stor arbejdsindsats er parterne ikke kommet i mål med dette.

Seneste udvikling er et forhandlingsudspil fra 14. marts 2023. Men Peder Helmuth Hansen gjorde det klart i sin præsentation, at parterne har knuder, der skal reddes ud. Så der vil skulle en ny forhandlingsrække til for at komme i mål med en alternativ model.

Indtil der er en endelig afklaring, kører den aftale videre på de eksisterende præmisser – herunder reglen om at man skal være medlem i begge organisationer, hvis man vil benytte sig af diverse holdturneringer og individuelle turneringer og stævner.

Peder Helmuth Hansen understregede, at parterne vil samarbejdet, og at parterne vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at holde fast i fremskridtene, der blandet andet tæller et opgør med dobbeltudbud af uddannelser, turneringer med mere.

Parterne er enige om en række værdier, som skal bæres med videre i en opdateret fælles aftale. Det er en stor prioritet, at ingen foreninger er i tvivl om, hvor de får hjælp og støtte til hvad i det fælles samarbejde. Samtidig skal det sikres, at DGI og DTF sammen er endnu tættere på medlemsklubberne og sikre flere og bedre koordinerede ressourcer.

Organisering og struktur

Formand for Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen, kunne efterfølgende give en opdatering på den proces, der er sat i gang, som skal se nærmere på, hvordan organiseringen og strukturen af tennissporten og padelsporten bliver mest optimal.

Han understregede, at det er en proces, der skal fortsætte i tæt sammenspil med klubberne og unionerne. I sidste ende vil det være op til klubberne at tage stilling til, hvordan man ønsker dansk tennis og padel organiseret fremadrettet.

Organiseringen af tennis og padel skal gøre, at Dansk Tennis Forbund kommer endnu tættere på dagligdagen i klubberne. Samtidig skal der findes en struktur, der giver de bedste muligheder for, at der fortsat kan bygges oven på den fremgang og vækst, som har kendetegnet i padel og tennis de senere år.

Nyt kontingentudspil

Et vigtigt led i en fremtidssikring af Dansk Tennis Forbund er ifølge DTF’s bestyrelse at se på forbundets samlede kontingentstruktur. Da det ikke er lykkedes med et fælles kontingent med DGI, har bestyrelsen udarbejdet et udspil til et bud på en ny kontingentmodel, som der sammen med unioner og klubber skal arbejdes videre med for at sikre den helt rigtige struktur.

Kasserer i Dansk Tennis Forbund, Joakim Thörring, stod for at præsentere udspillet på generalforsamlingen. Der var ikke tale om et forslag, som forsamlingen skulle stemme om. Men i stedet var det et udspil, som skal danne grundlag for en videre debat.

Herunder præsenteres hovedpointerne i udspillet til ny kontingentmodel.

Baggrund for kontingentudspil

Den nuværende kontingentstruktur for klubber under Dansk Tennis Forbund er baseret på de tre unioners kontingentmodeller. Klubberne er formelt medlemmer i deres union, som igen er medlem af forbundet.

Unionerne har hver deres kontingentstruktur, hvilket medfører, at klubber forskellige steder i landet af samme størrelse og med samme aktiviteter opkræves forskellige kontingenter. Bestyrelsen i DTF mener ikke, at det er hensigtsmæssigt med tre forskellige priser for medlemskab afhængig af geografi. Og for den enkelte klub må det virke ulogisk.

Derfor foreslår bestyrelsen én DTF kontingent-model, der gælder for hele landet.

Derudover ønsker bestyrelsen at reducere kontingentet for de mindste klubber svarende til knap 80 procent af klubberne i forbundet, mens kontingentet for de største klubber svarende til godt og vel 20 procent af forbundets klubber ville skulle stige i forhold til i dag. Formålet er at lade de klubber, som trækker mest på unionernes og forbundets ydelser, betale en forholdsmæssig større andel af udgifterne end i dag.

Typeklubber

I modellen, der danner grundlag for kontingentudspillet, er landets klubber delt ind i forskellige typeklubber. Tanken er, at størrelsen på en klub oftest er en rettesnor, hvilke og hvor mange tilbud foreningen benytter hos union og forbund.

Klubberne er delt ind i fem størrelser. Herunder kan du se, hvor mange klubber der befinder sig i de enkelte kategorier.

Klubstørrelse Antal klubber FTU JTU Procent af DTF-medlemmer
0-50 51 10 26 15 2
51-150 93 14 49 30 11
151-350 82 8 36 38 26
350-1000 51 5 14 32 38
Over 1000 12 0 1 11 23

Herefter følger en skitse over, hvilke tilbud fra union og forbund, som den enkelte typeklub typisk benytter sig af. Jo større en klub, jo flere ting tilbud benytter de sig af.

Hvad skal det koste?

I udspillet til nyt kontingent er prisen ligesom i dag afhængig af klubbernes medlemstal.

En forening med 50 eller færre medlemmer vil skulle betale en fast pris på i alt 650 kroner. Medlem nummer 51 koster foreningen yderligere 65 kroner.

Et par eksempler:

En forening med 200 medlemmer skal betale:

650 + (100×65) + (50×80) = 11.150 kroner (55,75 kroner per medlem)

En forening med 1050 medlemmer skal betale:

650 + (100×65) + (200×80) + (650×125) + (50×80) = 108.400 kroner (103,24 kroner per medlem)

Konsekvenser for den enkelte klub

Herunder kan det ses, hvad kontingentudspillet vil betyde for de enkelte typeklubber. Klubberne i de tre mindste kategorier vil skulle betale mindre i gennemsnit per medlem end de gør i dag. Klubberne i lejet 351-1000 vil i gennemsnit betale tæt på det samme som i dag, mens klubberne med mere end 1000 medlemmer betaler mere per medlem end hidtil.

Da de enkelte unioner opererer med forskellige kontingentmodeller, giver det god mening at se på konsekvenserne ved DTF’s kontingentudspil for den enkelte typeklub i den enkelte union. Det viser skemaet nedenfor:

Klik for at se fuld størrelse.

Vejen frem

DGI-samarbejde, organisering og struktur, samt kontingentudspil blev debatteret på generalforsamlingen, hvor der var enighed om, at det var vigtige emner for fremtiden i dansk tennis og padel.

Det vil nu blive arbejdet videre med disse tre meget vigtige emner, som i den kommende tid vil have DTF-bestyrelsens helt store opmærksomhed.